Πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος των σπουδαστών των ΑΕΝ

Πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος των σπουδαστών των ΑΕΝ

Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)Αριθμ. 2821.28-19/49692 /2018 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2632/05.07.2018
Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για τους σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.), Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

Άρθρο 2
Δικαιούχος
1. Δικαιούχος του επιδόματος είναι το φυσικό πρόσωπο, που υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και το οποίο βαρύνει ο σπουδαστής, ως εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167).

Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος, είναι ο υπόχρεος, σε φορολογική δήλωση, γονέας με εξαρτώμενο μέλος τον σπουδαστή.

2. Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος είναι ο ίδιος ο σπουδαστής, εφόσον:

α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή

β) οι γονείς του είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού ή

γ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν περιλαμβάνεται ως εξαρτώμενο μέλος στη φορολογική δήλωση των υπόχρεων στην υποβολή αυτής.

Άρθρο 3
Καταβολή στεγαστικού επιδόματος σπουδαστών Α.Ε.Ν.

1. Η δαπάνη για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος σπουδαστών (άρθρο 10 του ν. 3220/2004) ελέγχεται, εκκαθαρίζεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) και εντέλλεται προς πληρωμή αποκλειστικά και μόνο με τακτικά χρηματικά εντάλματα, που  εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων, σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις.2. Οι επιμέρους δαπάνες για την καταβολή του ανωτέρω επιδόματος βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υ.ΝΑ.Ν.Π., τον ειδικό φορέα 41/140 «ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και τον ΚΑΕ 2754 «Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου μόνιμης κατοικίας τους» στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις.

Αριθμ. 2821.28-19/49692 /2018 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2632/05.07.2018
Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.