Ποιες ώρες κλείνουν σταθμοί του ΜΕΤΡΟ την 17 Νοεμβρίου 2020

Ποιες ώρες κλείνουν σταθμοί του ΜΕΤΡΟ την 17 Νοεμβρίου 2020

Οι σταθμοί του ΜΕΤΡΟ που κλείνουν την 17 Νοεμβρίου 2020

 

Κλείνουν σταθμοί του Μετρό την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020 εν όψει των μέτρων ασφαλείας και απαγόρευσης συγκεντρώσεων (ΦΕΚ Τεύχος B’ 5046/14.11.2020) για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Συγκεκριμένα:

Από τις 12:00 το μεσημέρι και μέχρι νεοτέρας, κλειστοί θα είναι με εντολή της αστυνομίας οι σταθμοί Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο, Ομόνοια, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής του Μετρό.

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

 

Η απόφαση απαγόρευσης των συγκεντρώσεων

Αριθμ. 1029/8/18 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 5046/14.11.2020
Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
αποφασίζει:

α. Την απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων στο σύνολο της Επικράτειας (άρθρο 11 του Συντάγματος και ν. 4703/2020, Α’131) στις οποίες συμμετέχουν τέσσερα (4) ή περισσότερα άτομα.

β. Την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω απαγόρευσης, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κυρώσεων που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία, ως ακολούθως:

 
 

1. Στα νομικά πρόσωπα που διοργανώνουν δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις κατά το χρονικό διάστημα της απαγόρευσης, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ.

2. Στα φυσικά πρόσωπα που διοργανώνουν δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις κατά το χρονικό διάστημα της απαγόρευσης, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ.

3. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν την απαγόρευση της περίπτωσης α’ συμμετέχοντας σε δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300,00) ευρώ.

γ. Όργανα βεβαίωσης

Η βεβαίωση των παραβάσεων και η επιβολή των ανωτέρω προστίμων θα πραγματοποιείται από τα ελεγκτικά όργανα κατόπιν σύνταξης Πράξης Επιβολής Προστίμου, βάσει των άρθρων 9 και 10 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.71342 από 06.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του παραρτήματος VI που επισυνάπτεται στην προαναφερόμενη απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της (Β’ 4899).

δ. Η παρούσα ισχύει από 15 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 6.00 π.μ. έως και τις 18 Νοεμβρίου 2020 ώρα 9.00 μ.μ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.