Ποιοι φορείς χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής

Αριθμ. 33198/Κ6 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1961/27.03.2023
Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας φορέων χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής – Αναγνώριση φορέων της αλλοδαπής που χορηγούν τίτλους γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ και αντιστοίχισης των τίτλων της αλλοδαπής με τα πιστοποιητικά της ημεδαπής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Διαδικασία πιστοποίησης Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ

Άρθρο 1
Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πιστοποίησης Φορέων χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, στο εξής Φορείς, που διενεργείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχουν νομικά πρόσωπα της ημεδαπής, αυτοτελώς ή εφόσον εκπροσωπούν νομίμως στην Ελλάδα Φορέα της αλλοδαπής ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία έχουν ιδρύσει υποκατάστημα στην Ελλάδα.

2. Ως Φορέας δύναται να πιστοποιείται νομικό πρόσωπο του αστικού ή του εμπορικού δικαίου, το οποίο έχει ως σκοπό και την πιστοποίηση φυσικών προσώπων στη γνώση πληροφορικής ή στον χειρισμό Η/Υ, τη διεξαγωγή εξετάσεων για χορήγηση πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ. Στο καταστατικό των νομικών αυτών προσώπων, απαγορεύεται να περιλαμβάνεται ως σκοπός η παροχή εκπαίδευσης, κατάρτισης ή επιμόρφωσης σε ζητήματα γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, που σχετίζεται με τα χορηγούμενα πιστοποιητικά.

3. Φορέας δύναται να πιστοποιηθεί επίσης, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

4. Δεν δύναται να πιστοποιηθεί ως Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, κοινοπραξία, ένωση προσώπων και σωματείο.

Άρθρο 2
Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

Άρθρο 3
Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών

Άρθρο 4
Διαδικασία ελέγχου των Φορέων για τη χορήγηση πιστοποίησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’
Γενικά Κριτήρια για την πιστοποίηση των Φορέων χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ

Άρθρο 5
Κριτήρια για την πιστοποίηση των Φορέων

Άρθρο 6
Οργανωτική Δομή του Φορέα

Άρθρο 7
Απαιτούμενοι πόροι

Άρθρο 8
Εγχειρίδιο Ποιότητας
Γενικός/Εδικός Κανονισμός Πιστοποίησης

Άρθρο 9
Αρχείο Πιστοποιηθέντων Φυσικών Προσώπων

Άρθρο 10
Εσωτερικός έλεγχος του συστήματος πιστοποίησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Χορήγηση πιστοποιητικού γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ

Άρθρο 11
Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού

Άρθρο 12
Έκδοση πιστοποιητικού

Άρθρο 13
Χρήση λογότυπου ή σήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Εξεταστικό σύστημα – Λειτουργία Εξεταστικού Κέντρου – Διενέργεια εξετάσεων.

Άρθρο 14
Μέθοδος εξεταστικής διαδικασίας

Άρθρο 15
Προγραμματισμός εξετάσεων

Άρθρο 16
Βασικά χαρακτηριστικά του εξεταστικού συστήματος

Άρθρο 17
Συμμετέχοντες στη διενέργεια των εξετάσεων

Άρθρο 18
Αρχεία εξετάσεων

Άρθρο 19
Σύστημα εσωτερικού ελέγχου των Εξεταστικών Κέντρων

Άρθρο 20
Προδιαγραφές Εξεταστικού Κέντρου

Άρθρο 21
Επιτηρητές

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Λογισμικό του Φορέα

Άρθρο 22
Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξέτασης

Άρθρο 23
Κεντρικό Διαχειριστικό Σύστημα της Πιστοποίησης (ΚΕ.ΔΙ.Σ.Π.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Άρθρο 24
Ανανέωση πιστοποίησης

Άρθρο 25
Έλεγχοι Φορέων

Άρθρο 26
Έλεγχοι Εξεταστικών Κέντρων

Άρθρο 27
Αναμόρφωση συστήματος εξετάσεων

Άρθρο 28
Μεταβίβαση χορηγηθείσας πιστοποίησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
Περιεχόμενο εξεταστικής διαδικασίας πιστοποίησης

Άρθρο 29
Γνωστικό αντικείμενο: Χειρισμός Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων

Άρθρο 30
Γνωστικό αντικείμενο: Επεξεργασία Κειμένου

Άρθρο 31
Γνωστικό αντικείμενο: Υπολογιστικά Φύλλα

Άρθρο 32
Γνωστικό αντικείμενο: Υπηρεσίες Διαδικτύου

Άρθρο 33
Γνωστικό αντικείμενο: Βάσεις Δεδομένων

Άρθρο 34
Γνωστικό αντικείμενο: Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
Αναγνώριση Φορέων της αλλοδαπής που χορηγούν τίτλους γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ και αντιστοίχιση των τίτλων της αλλοδαπής με τα πιστοποιητικά της ημεδαπής.

Άρθρο 35

Άρθρο 36
Προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης Φορέων της αλλοδαπής που χορηγούν τίτλους γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ και αντιστοίχισης των τίτλων της αλλοδαπής με τα πιστοποιητικά της ημεδαπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 37
Παραβάσεις

Άρθρο 38
Κατηγορίες Διοικητικών και Χρηματικών Κυρώσεων

Άρθρο 39
Διαδικασία επιβολής κύρωσης

Άρθρο 40
Διαδικασία είσπραξης και απόδοσης προστίμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Ανταποδοτικά τέλη και τέλη εποπτείας
Άρθρο 41

Άρθρο 42
Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 43
Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 44
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η υπό στοιχεία 121929/Η/31-7-2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής Αναγνώριση φορέων και αντιστοίχιση τίτλων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής» (Β’ 2123).

Άρθρο 45
Δημοσίευση και έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει ένα μήνα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ήτοι από 27.04.2023)

 

Το πλήρες κείμενο της ΚΥΑ Αριθμ. 33198/Κ6 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1961/27.03.2023 για πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης