Πως, πότε και ποιοι επιστήμονες (ΚΑΔ) θα λάβουν τα 600 ευρώ

Πως, πότε και ποιοι επιστήμονες (ΚΑΔ) θα λάβουν τα 600 ευρώ

Με νέα κοινή υπουργική απόφαση καθορίζεται η διαδικασία πληρωμής των 600 € των πληττόμενων επιστημόνων

Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, βάσει ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας και σύμφωνα με την επιστημονική – επαγγελματική ιδιότητά τους βάσει ΑΦΜ.

Δικαιούχοι της παραπάνω οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι όλοι όσοι αιτήθηκαν συμμετοχής στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 286/2-4-2020 πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια

Όσοι από τους δικαιούχους είχαν αιτηθεί τη συμμετοχή τους στην υπ’αριθμ. πρωτ. 286/2-4-2020 πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τους καταβλήθηκε το ποσό των 400 ευρώ ως προκαταβολή, τους καταβάλλεται το ποσό των 200 ευρώ για την αποπληρωμή του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 600 ευρώ.

Όσοι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού δεν είχαν λάβει μέρος στην παραπάνω πρόσκληση, δύνανται μέχρι τις 08.05.2020 να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο περιβάλλον του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (supportemployees.services.gov.gr) για την καταβολή της ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, με τη χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτουν.
Συγκεκριμένα:

Αριθμ. Οικ.16604/3224 – ΦΕΚ τεύχος Β 1629/29.4.2020
Οικονομική Ενίσχυση Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Οικονομική ενίσχυση Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού

1. Καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση-αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους εξακοσίων (600 €) ευρώ, στους δικαιούχους επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες, ως αυτοί εξειδικεύονται στο άρθρο 2 της παρούσας, που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

2. Οι εν λόγω οικονομικές ενισχύσεις είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, βάσει ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως αυτοί περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας και σύμφωνα με την επιστημονική – επαγγελματική ιδιότητά τους βάσει ΑΦΜ.

Δικαιούχοι της παραπάνω οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι όλοι όσοι αιτήθηκαν συμμετοχής στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 286/2-4-2020 πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

Όσοι από τους δικαιούχους είχαν αιτηθεί τη συμμετοχή τους στην υπ’αριθμ. πρωτ. 286/2-4-2020 πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τους καταβλήθηκε το ποσό των 400 ευρώ ως προκαταβολή, τους καταβάλλεται το ποσό των 200 ευρώ για την αποπληρωμή του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 600 ευρώ.

Όσοι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού δεν είχαν λάβει μέρος στην παραπάνω πρόσκληση, δύνανται μέχρι τις 08.05.2020 να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο περιβάλλον του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

https://supportemployees.services.gov.gr/

για την καταβολή της ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, με τη χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτουν.

Σημειώνεται ότι η κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της μετά την υποβολή αυτής, στο περιβάλλον του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Ο δικαιούχος της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού οφείλει να συμπληρώσει τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού (IBAN, Τράπεζα) στον οποίον και θα καταβληθεί το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Ο δικαιούχος της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού οφείλει να επιβεβαιώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσει υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Άρθρο 3
Διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού

1. Για τη διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, ο οποίος υποδεικνύεται στην κατά τα ανωτέρω υποβαλλόμενη αίτησή του.

Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, το πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός και το ποσό της καταβολής, καθώς και το ΑΦΜ τους.

2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά Συστήματα ΑΕ» (ΔΙΑΣ ΑΕ) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ ΑΕ, στη Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία και στη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Οι ανωτέρω καταστάσεις εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.

4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του ΕΔ No 200 «Ελληνικό Δημόσιο Συγκέντρωση Εισπράξεων Πληρωμών» και την πίστωση, με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ και των οικείων τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων, των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.
Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό του ΕΔ με IBAN: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού.
Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να συμπεριληφθούν σε επόμενη πληρωμή.

5. Για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η ειδική εντολή πληρωμής της προηγούμενης παραγράφου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

6. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

7. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

Άρθρο 4
Αχρεωστήτως καταβληθέντα αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ Κ.Α.Δ.

ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

69.10

Νομικές δραστηριότητες

69.10.1

Νομικές υπηρεσίες (δικηγόρου)

69.10.11

Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης στον τομέα του ποινικού δικαίου

69.10.12

Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το επιχειρηματικό και το εμπορικό δίκαιο

69.10.13

Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το εργατικό δίκαιο

69.10.14

Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το αστικό δίκαιο

69.10.15

Νομικές υπηρεσίες σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

69.10.15.01

Υπηρεσίες προετοιμασίας, σύνταξης και επικύρωσης πνευματικών και ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων

69.10.16

Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες

69.10.17

Υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού

69.10.18

Νομικές υπηρεσίες δημοπρασιών

69.10.18.01

Υπηρεσίες διοργάνωσης πλειστηριασμών

69.10.19

Άλλες νομικές υπηρεσίες

69.10.19.01

Υπηρεσίες ασκούμενου δικηγόρου

69.10.19.02

Υπηρεσίες δικαστικού επιμελητή

69.10.19.03

Υπηρεσίες δικολάβου

69.10.19.04

Υπηρεσίες μεσεγγύησης και συμβιβασμού ακίνητης περιουσίας

69.20

Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών

69.20.1

Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου

69.20.10.01

Υπηρεσίες ορκωτού ελεγκτή

69.20.10.02

Υπηρεσίες ορκωτού λογιστή

69.20.2

Λογιστικές υπηρεσίες

69.20.21

Υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης

69.20.22

Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων

69.20.22.01

Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων

69.20.22.02

Υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώ- σεων κλπ

69.20.23

Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων

69.20.23.01

Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων

69.20.23.02

Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία

69.20.24

Υπηρεσίες μισθολογίου

69.20.29

Άλλες λογιστικές υπηρεσίες

69.20.29.01

Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ

69.20.3

Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών

69.20.31

Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε νομικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογι- κών δηλώσεων

69.20.32

Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε φυσικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολο- γικών δηλώσεων

69.20.32.01

Υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων

69.20.4

Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης

70.22

Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης

70.22.1

Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης

70.22.11

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης

70.22.11.01

Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης

70.22.11.02

Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί μέχρι 30 άτομα

70.22.11.03

Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί πάνω από 30 άτομα

70.22.11.04

Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης

70.22.11.05

Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα

70.22.12

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)

70.22.12.01

Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων

70.22.12.02

Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές

70.22.12.03

Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών

70.22.12.04

Υπηρεσίες διαχείρισης πτωχευτικής περιουσίας από σύνδικο πτώχευσης

70.22.12.05

Υπηρεσίες εκκαθαριστή εταιρείας

70.22.12.06

Υπηρεσίες εκκαθαριστή κληρονομιάς

70.22.12.07

Υπηρεσίες εκτελεστή διαθήκης

70.22.12.08

Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή

70.22.12.09

Υπηρεσίες κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς

70.22.12.10

Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας

70.22.12.11

Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών

70.22.12.12

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων

70.22.12.13

Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων)

70.22.12.14

Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας)

70.22.12.15

Υπηρεσίες φορολογικού αντιπρόσωπου ή εκπρόσωπου

70.22.12.16

Υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου

70.22.13

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ

70.22.13.01

Υπηρεσίες ιατρικού επισκέπτη

70.22.13.02

Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων

70.22.13.03

Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών

70.22.13.04

Υπηρεσίες πωλητή αγαθών

70.22.13.05

Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων

70.22.14

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

70.22.14.01

Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης

70.22.15

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής

70.22.15.01

Υπηρεσίες αλιευτικών μελετών

70.22.15.02

Υπηρεσίες γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών – γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων)

70.22.15.03

Υπηρεσίες δασολογικών μελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών, χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφο- ρικών εγκαταστάσεων)

70.22.15.04

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας

70.22.15.05

Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας

70.22.15.06

Υπηρεσίες που παρέχονται από γεωπόνους και από άλλους ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας

70.22.15.07

Υπηρεσίες που παρέχονται από οικονομολόγους, ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας

70.22.15.08

Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας

70.22.15.09

Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας τροφίμων

70.22.15.10

Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας

70.22.16

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εφοδιασμού και άλλων συμβουλών διαχείρισης

70.22.16.01

Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic)

70.22.17

Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών

70.22.2

Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών

70.22.20.01

Υπηρεσίες κατάρτισης προϋπολογισμού επιχείρησης

70.22.20.02

Υπηρεσίες λογιστικής και ελέγχου κόστους προμηθειών

70.22.20.03

Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων

70.22.3

Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών

70.22.30.01

Υπηρεσίες διακοσμητή καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών χώρων (decorateur)

70.22.30.02

Υπηρεσίες ενδυματολόγου (εκτός θεαμάτων)

70.22.30.03

Υπηρεσίες εσωτερικής διαμόρφωσης και διακόσμησης επαγγελματικών χώρων

70.22.4

Υπηρεσίες παροχής εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης

71.11

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων

71.11.1

Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς

71.11.2

Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια

71.11.21

Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής κατοικιών

71.11.22

Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής μη οικιστικών κτιρίων

71.11.23

Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων ιστορικής αποκατάστασης

71.11.23.01

Υπηρεσίες αρχιτεκτονικών μελετών διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων

71.11.24

Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών

71.11.3

Υπηρεσίες αστικού και χωροταξικού σχεδιασμού

71.11.31

Υπηρεσίες πολεοδομίας

71.11.31.01

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης

71.11.31.02

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής παρέμβασης

71.11.31.03

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συντονισμένης αστικής ανάπτυξης

71.11.31.04

Υπηρεσίες πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών

71.11.31.05

Υπηρεσίες χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών

71.11.32

Υπηρεσίες αγροτικής χωροταξίας

71.11.33

Υπηρεσίες γενικού σχεδιασμού εργοτάξιου

71.11.4

Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου και υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών

71.11.41

Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου

71.11.41.01

Υπηρεσίες ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών (διατήρησης παραδοσιακών οικισμών και τοπίου)

71.11.41.02

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου

71.11.41.03

Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξε- ων και χώρων στάθμευσης

71.11.42

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών αρχιτεκτονικής τοπίου

71.12

Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

71.12.1

Υπηρεσίες μηχανικών

71.12.11

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού

71.12.11.01

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων

71.12.11.02

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων

71.12.11.03

Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών

71.12.11.04

Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά

71.12.11.05

Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα

71.12.12

Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα

71.12.12.01

Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων

71.12.12.02

Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων

71.12.12.03

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ακουστικής και δονήσεων

71.12.13

Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα

71.12.13.01

Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση

71.12.13.02

Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)

71.12.13.03

Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων

71.12.13.04

Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων

71.12.13.05

Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)

71.12.13.06

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης

71.12.13.07

Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού

71.12.14

Υπηρεσίες μηχανικών για έργα μεταφορών

71.12.14.01

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων)

71.12.14.02

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, γεφυρών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακών)

71.12.14.03

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών συστημάτων ελέγχου της κυκλοφορίας

71.12.15

Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων)

71.12.15.01

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων

71.12.16

Υπηρεσίες μηχανικών για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων και για αποστραγγιστικά έργα

71.12.16.01

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων)

71.12.17

Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα

71.12.17.01

Υπηρεσίες μελέτης τεχνικού προγραμματισμού – σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανιών

71.12.18

Υπηρεσίες μηχανικών για έργα τηλεπικοινωνιών και εκπομπής

71.12.19

Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα

71.12.19.01

Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών

71.12.19.02

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών εκτίμησης υδάτινων πόρων

71.12.19.03

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων

71.12.19.04

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων

71.12.19.05

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ανίχνευσης και ελέγχου της διάβρωσης

71.12.19.06

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα

71.12.19.07

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση

71.12.19.08

Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά

71.12.19.09

Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά

71.12.19.10

Υπηρεσίες μελετών χημικού μηχανικού γενικά

71.12.19.11

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

71.12.19.12

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

71.12.2

Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα

71.12.3

Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών ερευνών και συμβουλών

71.12.31

Υπηρεσίες παροχής γεωλογικών και γεωφυσικών συμβουλών

71.12.31.01

Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών

71.12.31.02

Υπηρεσίες εκπόνησης μεταλλευτικών μελετών και ερευνών

71.12.31.03

Υπηρεσίες εκπόνησης υδρογεωλογικών μελετών

71.12.31.04

Υπηρεσίες εκπόνησης ωκεανογραφικών μελετών

71.12.32

Γεωφυσικές υπηρεσίες

71.12.33

Υπηρεσίες εξόρυξης και αξιολόγησης ορυκτών

71.12.33.01

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ

71.12.34

Υπηρεσίες επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης

71.12.34.01

Υπηρεσίες συγκέντρωσης τοπογραφικών δεδομένων με δορυφόρο

71.12.35

Υπηρεσίες χαρτογράφησης

71.12.35.01

Υπηρεσίες επιπεδομετρικής χαρτογράφησης

71.12.35.02

Υπηρεσίες κτηματολογικής χαρτογράφησης

71.12.35.03

Υπηρεσίες οδικής χαρτογράφησης

71.12.35.04

Υπηρεσίες υδρογραφικής χαρτογράφησης

72.11

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία

72.11.1

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές

72.11.11

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία της υγείας

72.11.12

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική και βιομηχανική βιοτεχνολογία

72.11.13

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη γεωργική βιοτεχνολογία

72.11.2

Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία

72.19

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική

72.19.1

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες φυσικές επιστήμες

72.19.11

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα μαθηματικά

72.19.12

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών

72.19.13

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις φυσικές επιστήμες

72.19.13.01

Υπηρεσίες παρατηρήσεων αστεροσκοπείου

72.19.14

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη χημεία

72.19.14.01

Υπηρεσίες ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης χημικών διεργασιών και συστημάτων

72.19.14.02

Υπηρεσίες έρευνας στη χημεία

72.19.14.03

Υπηρεσίες έρευνας στη χημεία τροφίμων

72.19.15

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και στις επιστήμες περιβάλλοντος

72.19.15.01

Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας

72.19.16

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις βιολογικές επιστήμες

72.19.16.01

Υπηρεσίες έρευνας στη βιολογία

72.19.19

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες θετικές επιστήμες

72.19.19.01

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης διεπιστημονικού χαρακτήρα (γεωγραφία, παι- δαγωγικές σπουδές, κ.λπ.)

72.19.19.02

Υπηρεσίες έρευνας στη μεταλλειολογία

72.19.19.03

Υπηρεσίες έρευνας στην ωκεανογραφία

72.19.2

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας

72.19.21

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη νανοτεχνολογία

72.19.29

Άλλες υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας

72.19.29.01

Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων διαδραστικών πολυμέσων (interactive multimedia)

72.19.29.02

Υπηρεσίες έρευνας στη μηχανολογία

72.19.29.03

Υπηρεσίες έρευνας στην ναυπηγική και αεροναυπηγική

72.19.29.04

Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική

72.19.29.05

Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία μετάλλων

72.19.29.06

Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού

72.19.29.07

Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία των κατασκευών

72.19.29.08

Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία υλικών

72.19.29.09

Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες

72.19.3

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ιατρικές επιστήμες

72.19.4

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες

72.19.40.01

Υπηρεσίες έρευνας στην κτηνοτροφία

72.19.40.02

Υπηρεσίες έρευνας στη δασοκομία

72.19.40.03

Υπηρεσίες έρευνας στην αλιεία

72.19.5

Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις θετικές επιστήμες και τη μηχανική, εκτός της βιοτεχνολογίας

72.20

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

72.20.1

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις κοινωνικές επιστήμες

72.20.11

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα οικονομικά και τις επιχειρήσεις

72.20.11.01

Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών

72.20.12

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη ψυχολογία

72.20.12.01

Υπηρεσίες έρευνας στην ψυχολογία

72.20.13

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη νομική επιστήμη

72.20.19

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες κοινωνικές επιστήμες

72.20.2

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ανθρωπιστικές επιστήμες

72.20.21

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στους τομείς της γλωσσολογίας και της λογοτεχνίας

72.20.29

Άλλες υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ανθρωπιστικές επιστήμες

72.20.29.01

Υπηρεσίες έρευνας στην κοινωνιολογία

72.20.29.02

Υπηρεσίες ιστορικών ερευνών

72.20.29.03

Υπηρεσίες κοινωνικών ερευνών

72.20.29.04

Υπηρεσίες φιλολογικών και φιλοσοφικών ερευνών

72.20.3

Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

85.10

Προσχολική εκπαίδευση

85.10.1

Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης

85.20

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

85.20.1

Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

85.20.11

Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

85.20.12

Άλλες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

85.31

Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.31.1

Υπηρεσίες γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

85.31.11

Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες κατώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

85.31.12

Άλλες υπηρεσίες κατώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

85.31.13

Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες ανώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

85.31.14

Άλλες υπηρεσίες ανώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

85.32

Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.32.1

Υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

85.32.11

Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

85.32.12

Άλλες υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

85.32.13

Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

85.32.14

Άλλες υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

85.41

Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.41.1

Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

85.41.11

Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης

85.41.12

Άλλες υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης

85.41.13

Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

85.41.14

Άλλες υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

85.42

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.42.1

Υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

85.42.11

Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες πρώτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

85.42.12

Άλλες υπηρεσίες πρώτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

85.42.13

Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες δεύτερης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

85.42.14

Άλλες υπηρεσίες δεύτερης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

85.42.15

Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τρίτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

85.42.16

Άλλες υπηρεσίες τρίτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

85.59

Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

85.59.1

Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.

85.59.11

Υπηρεσίες σχολών γλωσσών

85.59.11.01

Υπηρεσίες ξενόγλωσσης εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή

85.59.11.02

Υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών

85.59.12

Υπηρεσίες σχολών Τεχνολογιών της Πληροφορίας (IT)

85.59.13

Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α.

85.59.13.01

Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων

85.59.13.02

Υπηρεσίες εκπαίδευσης ασφαλειομεσιτών

85.59.13.03

Υπηρεσίες εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, εκτός μεταλυκειακής εκπαίδευσης

85.59.13.04

Υπηρεσίες κέντρου ή ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης

85.59.13.05

Υπηρεσίες σχολών αξιωματικών και πληρώματος εμπορικού ναυτικού

85.59.13.06

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

85.59.13.07

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΙΛΟΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

85.59.19

Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.

85.59.19.01

Υπηρεσίες δασκάλου

85.59.19.02

Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια

85.59.19.03

Υπηρεσίες ειδικού παιδαγωγού

85.59.19.04

Υπηρεσίες εκπαίδευσης με αλληλογραφία

85.59.19.05

Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων

85.59.19.06

Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή

85.59.19.07

Υπηρεσίες καθηγητή

85.59.19.08

Υπηρεσίες κατάρτισης μέσω ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών

85.59.19.09

Υπηρεσίες λαϊκής επιμόρφωσης

85.59.19.10

Υπηρεσίες παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων

85.59.19.11

Υπηρεσίες φροντιστηρίου γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστημών)

88.91

Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

88.91.1

Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά

88.91.11

Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά, εκτός όσων αφορούν παιδιά με αναπηρία

88.91.12

Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία

88.91.13

Υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών

88.91.13.01

Υπηρεσίες βρεφονηπιοκόμου

88.91.13.02

Υπηρεσίες παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού

88.91.13.03

Υπηρεσίες κατ’ οίκον φύλαξης μικρών παιδιών

86.21

Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.21.1

Υπηρεσίες γενικής ιατρικής

86.21.10.01

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας γενικής ιατρικής

86.21.10.02

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατρικής της εργασίας

86.21.10.03

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογίας

86.21.10.04

Υπηρεσίες ιατρών γενικά, αποκλειστικά με προσωπική εργασία

86.21.10.05

Υπηρεσίες ιατρών γενικά, με βοηθητικό προσωπικό

86.22

Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.22.1

Υπηρεσίες ειδικής ιατρικής

86.22.11

Υπηρεσίες ανάλυσης και ερμηνείας ιατρικών εικόνων

86.22.19

Άλλες υπηρεσίες ειδικής ιατρικής

86.22.19.01

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αγγειοχειρουργικής

86.22.19.02

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αιματολογίας

86.22.19.03

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ακτινοδιαγνωστικής

86.22.19.04

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ακτινοθεραπευτικής – ογκολογίας

86.22.19.05

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αλλεργιολογίας

86.22.19.06

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αναισθησιολογίας

86.22.19.07

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας γαστρεντερολογίας

86.22.19.08

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας δερματολογίας – αφροδισιολογίας

86.22.19.09

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ενδοκρινολογίας

86.22.19.10

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατρικής βιοπαθολογίας (μικροβιολογίας)

86.22.19.11

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατροδικαστικής

86.22.19.12

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας καρδιολογίας

86.22.19.13

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας κοινωνικής ιατρικής (δημόσιας υγείας)

86.22.19.14

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας κυτταρολογίας

86.22.19.15

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας μαιευτικής – γυναικολογίας

86.22.19.16

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νευρολογίας

86.22.19.17

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νευροχειρουργικής

86.22.19.18

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νεφρολογίας

86.22.19.19

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ορθοπεδικής

86.22.19.20

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ουρολογίας

86.22.19.21

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας οφθαλμολογίας

86.22.19.22

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογικής ανατομικής

86.22.19.23

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογικής ογκολογίας

86.22.19.24

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παιδιατρικής

86.22.19.25

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παιδοψυχιατρικής

86.22.19.26

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πλαστικής χειρουργικής

86.22.19.27

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πνευμονολογίας – φυματιολογίας

86.22.19.28

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πυρηνικής ιατρικής

86.22.19.29

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ρευματολογίας

86.22.19.30

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης

86.22.19.31

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής

86.22.19.32

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής θώρακα

86.22.19.33

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής παίδων

86.22.19.34

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ψυχιατρικής

86.22.19.35

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ωτορινολαρυγγολογίας

86.23

Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων

86.23.1

Οδοντιατρικές υπηρεσίες

86.23.11

Ορθοδοντικές υπηρεσίες

86.23.19

Άλλες οδοντιατρικές υπηρεσίες

86.23.19.01

Υπηρεσίες οδοντιάτρων, αποκλειστικά με προσωπική εργασία

86.23.19.02

Υπηρεσίες οδοντιάτρων, με βοηθητικό προσωπικό

86.23.19.03

Υπηρεσίες οργανωμένης μονάδας οδοντιατρικών υπηρεσιών

86.23.19.04

Υπηρεσίες στοματικών και γναθοπροσωπικών χειρουργών

86.90

Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

86.90.1

Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία

86.90.11

Υπηρεσίες σχετικές με την εγκυμοσύνη

86.90.12

Υπηρεσίες νοσοκόμου

86.90.12.01

Υπηρεσίες αποκλειστικών νοσοκόμων

86.90.12.02

Υπηρεσίες βοηθού ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων

86.90.12.03

Υπηρεσίες επισκεπτών νοσοκόμων

86.90.12.04

Υπηρεσίες νοσηλευτή

86.90.13

Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας

86.90.13.01

Υπηρεσίες κινησιοθεραπείας

86.90.13.02

Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)

86.90.13.03

Υπηρεσίες φυσιοθεραπευτή

86.90.13.04

Υπηρεσίες χειροπράκτη

86.90.14

Υπηρεσίες ασθενοφόρων

86.90.15

Υπηρεσίες ιατρικού εργαστηρίου

86.90.15.01

Υπηρεσίες ακτινοφυσικού

86.90.15.02

Υπηρεσίες διαγνωστικού ιατρικού κέντρου

86.90.15.03

Υπηρεσίες εξετάσεων ελέγχου ανθρώπινης γονιμότητας

86.90.15.04

Υπηρεσίες εργαστηρίου ελέγχου αντι-ντόπινγκ αθλητών

86.90.15.05

Υπηρεσίες κλινικού βιοχημικού

86.90.15.06

Υπηρεσίες κυτταρολογικού εργαστηρίου

86.90.15.07

Υπηρεσίες χειριστή ιατροδιαγνωστικών μηχανημάτων

86.90.16

Υπηρεσίες τραπεζών αίματος, σπέρματος και οργάνων μεταμόσχευσης

86.90.17

Υπηρεσίες διαγνωστικών εικόνων χωρίς ερμηνεία

86.90.18

Υπηρεσίες ψυχικής υγείας

86.90.18.01

Υπηρεσίες παιδοψυχολόγου

86.90.18.02

Υπηρεσίες συμβούλου ψυχικής υγείας

86.90.18.03

Υπηρεσίες ψυχοθεραπευτή

86.90.18.04

Υπηρεσίες ψυχολόγου

86.90.19

Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία π.δ.κ.α.

86.90.19.01

Υπηρεσίες βελονισμού

86.90.19.02

Υπηρεσίες βοτανοθεραπείας και αρωματοθεραπείας

86.90.19.03

Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών

86.90.19.04

Υπηρεσίες εργασιοθεραπείας

86.90.19.05

Υπηρεσίες εργοθεραπείας

86.90.19.06

Υπηρεσίες θεραπευτή κάλων

86.90.19.07

Υπηρεσίες θεραπευτή νυχιών

86.90.19.08

Υπηρεσίες θεραπευτή νυχιών και κάλων

86.90.19.09

Υπηρεσίες λογοθεραπείας

86.90.19.10

Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί

86.90.19.11

Υπηρεσίες ομοιοπαθητικής

86.90.19.12

Υπηρεσίες ρεφλεξολογίας

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.