Προδικαστικές Προσφυγές στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 39/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 64/04.05.2017

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται:

α) στις διαφορές που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων του ν. 4412/2016, καθώς και των τροποποιήσεων αυτών, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση τους (άρθρο 345 παρ. 1 ν. 4412/2016),

β) στις διαφορές που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμφωνιών πλαίσιο, συμβάσεων παραχώρησης και δυναμικών συστημάτων αγορών, καθώς και των τροποποιήσεων αυτών (άρθρο 345 παρ. 2 ν. 4412/2016).

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α. ως «ΑΕΠΠ» νοείται η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 347 του ν. 4412/2016,

β. ως «προδικαστική προσφυγή» νοείται η προσφυγή, η οποία ασκείται ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με το άρθρο 360 του ν. 4412/2016,

γ. ως «αναθέτουσες αρχές» νοούνται οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς της περίπτωσης 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 3
Δικαίωμα άσκησης προσφυγής

1. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου 4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπομένων στον Τίτλο 3 του ανωτέρω νόμου ενδίκων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016).

2. Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του Τίτλου 3 του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών (άρθρο 360 παρ. 2 ν. 4412/2016).

3. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την προδικαστική προσφυγή της παραγράφου 1 (άρθρο 360 παρ. 3 ν. 4412/2016).

4. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ (άρθρο 362 παρ. 4 ν. 4412/2016).

Άρθρο 4
Προθεσμία άσκησης προσφυγής

Άρθρο 5
Παράβολο

Άρθρο 6
Ανασταλτικό αποτέλεσμα

Άρθρο 7
Παρέμβαση

Άρθρο 8
Κατάθεση της προσφυγής

Άρθρο 9
Κοινοποίηση της προσφυγής – Απόψεις αναθέτουσας αρχής – Ενημέρωση ενδιαφερόμενων τρίτων

Άρθρο 10
Καταχώριση της προσφυγής – Τήρηση αρχείου

Άρθρο 11
Καθήκοντα Γραμματέα

Άρθρο 12
Ορισμός – καθήκοντα Εισηγητή

Άρθρο 13
Εξέταση της προσφυγής

Άρθρο 14
Συνέπειες μη αποστολής φακέλου εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής

Άρθρο 15
Προσωρινά μέτρα

Άρθρο 16
Παραίτηση από την προσφυγή

Άρθρο 18
Απόφαση επί της προσφυγής – Διαδικασία – Συνέπειες

Άρθρο 19
Κοινοποίηση αποφάσεων της ΑΕΠΠ

Άρθρο 20
Κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης

Άρθρο 21
Κήρυξη ακυρότητας – Διαδικασία

Άρθρο 22
Δυνατότητα μη κήρυξης ακυρότητας της σύμβασης – Επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος – Εναλλακτικές κυρώσεις

Άρθρο 23
Συνέπειες κήρυξης ακυρότητας της σύμβασης

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του.

Το πλήρες κείμενο του ΠΔ 39/2017

Το ΦΕΚ Τεύχος Α 64/04.05.2017