Δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων 2017

Αριθμ. ΠΟΛ 1056 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1325/19.04.2017
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν.3091/2002 (330 Α’) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων – απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών

Αριθμ. ΠΟΛ 1059 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1325/19.04.2017
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων και διαδικασία υποβολής αυτής.

1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί ακινήτων έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Η αρχική δήλωση ειδικού φόρου επί ακινήτων υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από το υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002, το οποίο απαιτείται να είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet.

3. Οι τροποποιητικές δηλώσεις ειδικού φόρου επί ακινήτων υποβάλλονται χειρόγραφα στον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ με υποχρεωτική συνυποβολή των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών

ΦΕΚ Τεύχος Β 1325/19.04.2017

4 Υποδείγματα για χορήγηση απαλλαγής

Υπόδειγμα της δήλωσης ειδικού φόρου επί ακινήτων