Πρόεδροι και μέλη των ΔΣ των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

agrotes-efkΑθήνα 06/02/2014
Αρ. πρωτ.:  Ε40/84

IKA 14


ΘΕΜΑ: Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων για ένα έτος, σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.

 ΣΧΕΤ: Η 70/2013 εγκύκλιος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρ. 19 του Ν. 4224/2013 (Α΄ 288) «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις» με τις οποίες αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 19α του Ν. 4099/2012 , με εξαίρεση το προτελευταίο και τελευταίο εδάφιο, όπως αυτή (παράγραφος) προστέθηκε με το άρθρο 8 περίπτωση β΄ του Ν. 4138/2013 και σας παρέχουμε, τις κάτωθι οδηγίες για την εφαρμογή τους:

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα με χειρόγραφη διαδικασία, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν για τις βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας και για χρονικό διάστημα ενός έτους, στους Προέδρους και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων κάθε βαθμού (του Ν. 2810/2000, όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένων και των συνεταιριστικών εταιριών ΑΕ του άρθρου 32 του ιδίου νόμου), καθώς και στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές στους Διαχειριστές στους Γραμματείς στους Ταμίες των Οργανώσεων αυτών, εφόσον διαρκεί η θητεία τους ή έχει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο λήξει μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

Προϋπόθεση για την χορήγηση της ασφαλιστικής ενημερότητας στους ανωτέρω είναι α) οι οργανώσεις αυτές να συγχωνεύονται ή / και να μετατρέπονται (Ν. 2810/2000, όπως ισχύει), ή να τίθενται σε καθεστώς εκκαθάρισης ή να έχουν τεθεί σε εκκαθάριση με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εκκαθαρίσεως και εφόσον δεν έχουν περατωθεί οι εργασίες αυτής, και β) να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα από δόλο σε βάρος της περιουσίας των συνεταιρισμών.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
Από τις κοινοποιούμενες διατάξεις προκύπτουν τα ακόλουθα ως προς τις διαδικασίες μετατροπής των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων κάθε βαθμού:

Με το άρθρο 19 του Ν. 4015/2011 (Α΄ 210), οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ), οι Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιρισμών Οργανώσεων (ΚΑΣΟ) και οι Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕΣΕ), μετατρέπονται υποχρεωτικά είτε σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), δια της συγχωνεύσεως των μελών τους, είτε σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του άρθρου 6 του ιδίου νόμου.

Επίσης, οι Συνεταιριστικές Εταιρείες (ΣΕ) του άρθρου 32 του Ν. 2810/2000 (Α΄ 61), οι οποίες λειτουργούν υπό την μορφή ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), μετατρέπονται σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του άρθρου 6 του Ν. 4015/2011 (Α΄ 210), οι οποίες λειτουργούν υπό την μορφή ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.)

Η προθεσμία που έθετε ο νόμος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης -μετατροπής ή μετατροπής, έληγε αρχικά στις 30.06.2012 ( άρθρο 19 Ν. 4015/2011 ) με δυνατότητα παράτασης για έξι (6) μήνες, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τη παρ. 10 του άρθρου 18 του ιδίου νόμου.

Με την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης παρατάθηκε η αρχική εξάμηνη προθεσμία μέχρι την 31.12.2012, ενώ με νεότερες διατάξεις νόμων ( άρθρο 168 Ν. 4099/2012 , τρίτο άρθρο Ν. 4171/2013, άρθρο 20 Ν. 4224/2013 ), η προθεσμία παρατάθηκε μέχρι 30 Απριλίου 2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 4015/2011 , κατά την μετατροπή μιας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) σε Αγροτικό Συνεταιρισμό (ΑΣ), τα συμμετέχοντα νομικά πρόσωπα, δηλαδή η ΕΑΣ και οι ΑΣ, διαλύονται χωρίς να εκκαθαριστούν και συγχωνεύονται υπό την δημιουργία ενός νέου νομικού προσώπου, αυτού του Αγροτικού Συνεταιρισμού (ΑΣ), ενώ κατά την μετατροπή μιας ΕΑΣ σε ΑΕΣ επέρχεται απλά μεταβολή στη νομική μορφή.

Επίσης, η ολοκλήρωση της συγχώνευσης – μετατροπής επέρχεται με την έκδοση Δικαστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου (τμήμα εκούσιας δικαιοδοσίας), με την οποία εγκρίνεται το καταστατικό του νέου Αγροτικού Συνεταιρισμού (ΑΣ) και καταχωρείται στο Βιβλίο Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών, που τηρείται στο Ειρηνοδικείο, με μνεία του αριθμού της σχετικής απόφασης, ενώ σε περίπτωση μετατροπής μιας ΕΑΣ σε ΑΕΣ, η μετατροπή επέρχεται με την εγγραφή της ΑΕΣ στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι από την ημερομηνία που:

α. η γενική συνέλευση του Αγροτικού Συνεταιρισμού (ΑΣ) λάβει απόφαση για Συγχώνευση – Μετατροπή, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.2810/2000 (Α΄ 61) και

β. η γενική συνέλευση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) λάβει απόφαση για μετατροπή της είτε σε κλαδικό Αγροτικό Συνεταιρισμό (ΑΣ) είτε σε Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη (ΑΕΣ) ή

γ. η γενική συνέλευση της Κοινοπραξίας Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΚΑΣΟ) ή

δ. της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης (ΚΕΣΕ) λάβει απόφαση για μετατροπή της είτε σε κλαδικό Αγροτικό Συνεταιρισμό (ΑΣ) είτε σε Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη (ΑΕΣ) και

ε. η γενική συνέλευση της Συνεταιριστικής Εταιρείας (ΣΕ) του άρθρου 32 του Ν.2810/2000 (Α΄ 61), λάβει απόφαση για μετατροπή της σε Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη (ΑΕΣ) του άρθρου 6 του Ν. 4015/2011 (Α΄ 210), σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 4015/2011 όπως ισχύει και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών, δηλαδή μέχρι την ημερομηνία εγγραφής των νέων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ), στα οικεία βιβλία δημοσιεύσεων του αρμοδίου Ειρηνοδικείου, ή την ημερομηνία καταχωρήσεως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης (ΑΕΣ) και σε κάθε περίπτωση μέχρι 31/12/2014, αναστέλλονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν. 2676/99 , με τις οποίες οι διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 2238/94 που ισχύουν για το Δημόσιο, σχετικά με την ατομική και αλληλέγγυο ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα, εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία και για την μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ., ενώ τα ήδη επιβληθέντα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης αίρονται.

Συγκεκριμένα, για βεβαιωμένες οφειλές προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές των ως άνω νομικών προσώπων που συγχωνεύονται ή/και μετατρέπονται και υπό την προϋπόθεση ότι κατά την 31.12.2013 δεν είχαν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες συγχώνευσης ή/και μετατροπής (εγγραφή νέου ΑΣ στα οικεία βιβλία δημοσιεύσεων του οικείου Ειρηνοδικείου ή καταχώρηση της ΑΕΣ στο ΓΕΜΗ):

α) Αναστέλλεται το δικαίωμα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για επιβολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. (Ν.Δ. 356/74) ή άλλους νόμους σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των Προέδρων και λοιπών μελών της διοίκησης των νομικών προσώπων ή εντεταλμένων υπαλλήλων αυτών, όπως είναι οι διευθύνοντες σύμβουλοι, γενικοί διευθυντές, οι γραμματείς και οι ταμίες.
Η ανωτέρω αναστολή καταλαμβάνει και τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων.

β) Αίρονται οι επιβληθείσες κατασχέσεις και εξαλείφονται οι εγγραφείσες υποθήκες σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των κατά το νόμο υπευθύνων.

γ) Αναστέλλεται επίσης για το ίδιο χρονικό διάστημα, η ποινική δίωξη για παραβάσεις του Α.Ν. 86/67, περί μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

δ) Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 2362/95 , οι οποίες αναλογικά εφαρμόζονται και στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., κατά τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2556/97 .

Επισημαίνεται ότι όλα τα ανωτέρω καταλαμβάνουν τόσο τα πρόσωπα που υπηρετούσαν κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων, ήτοι την 31.12.2013, όσο και εκείνα των οποίων είχε λήξει η θητεία την αυτή ως άνω ημερομηνία.
Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2014 μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα ενός έτους με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση κατά την οποία τα προαναφερόμενα πρόσωπα έχουν καταδικασθεί, σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής δίκης για αδικήματα σε βάρος της περιουσίας των συνεταιρισμών.
Τα ως άνω ισχύουν επίσης και για τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) κάθε βαθμού και Συνεταιριστικές Εταιρείες (ΣΕ), που έχουν ήδη τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης με οποιονδήποτε τρόπο (αναγκαστική εκκαθάριση της παρ. 5 του άρθρου 4 του 4015/2011 , η οποία διατάσσεται με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου ύστερα από αίτηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο (2) ετών και εκούσια εκκαθάριση των άρθρων 24 και 25 του Ν. 2810/2000 η οποία άρχεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης) πριν την έναρξη ισχύος του νόμου ή τίθενται μετά την ισχύ του και μέχρι τη λήξη της διαδικασίας της εκκαθαρίσεως.

Ως εκ τούτου, για την εφαρμογή των ανωτέρω θα πρέπει, κατόπιν αιτήσεως που θα υποβάλλουν όλα τα εν αρχή αναφερθέντα πρόσωπα προς τα αρμόδια υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του προαναφερόμενου Νομικού Προσώπου, να προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος και συγκεκριμένα:

α. Σε περίπτωση μετατροπής κατά τα ανωτέρω, Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί μετατροπής και βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής με την οποία αποδεικνύεται ότι οι διαδικασίες μετατροπής δεν είχαν ολοκληρωθεί κατά την 31.12.2013.

β. Σε περίπτωση υπαγωγής σε καθεστώς εκκαθάρισης κατά τα ανωτέρω, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί λύσης και θέσης σε καθεστώς εκκαθάρισης ή απόφαση του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου, για τις περιπτώσεις εκκαθαρίσεων της παρ. 5 του άρθρου 4 του 4015/2011 και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 από τον εκκαθαριστή με την οποία βεβαιώνεται η μη ολοκλήρωση των εργασιών της εκκαθάρισης.

γ. Βεβαίωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής με την οποία αποδεικνύεται ότι τα προαναφερόμενα πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί, σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής δίκης για αδικήματα σε βάρος της περιουσίας των συνεταιρισμών.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 4015/2011 , τα νομικά πρόσωπα των Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ) ή Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων (ΑΕΣ) που θα προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού είναι καθολικοί διάδοχοι των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) που θα μετατραπούν και τις υποκαθιστούν πλήρως σε κάθε περιουσιακό δικαίωμά τους, καθώς και στις εκκρεμούσες υποχρεώσεις τους έναντι του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., λόγω μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Τέλος, για τους διοικούντες των μετατρεπόμενων Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ), προβλέπεται η απαλλαγή από κάθε αστική και ποινική ευθύνη, λόγω μη καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., για οφειλές που γεννήθηκαν μετά την 5.1.1999 και μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων τους, ενώ συνεχίζουν να ευθύνονται προσωπικώς και εις ολόκληρον με το νομικό πρόσωπο του συνεταιρισμού, για οφειλές αποκλειστικά και μόνο της θητείας τους ως μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των ΕΑΣ.