Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Προκήρυξη πλήρωσης τριάντα επτά (37) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (νόμου 3528/2007), όπως ισχύουν

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όλοι οι υπάλληλοι, που ανήκουν οργανικά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, ανήκουν σε κατηγορία /εκπαιδευτική βαθμίδα, καθώς και κλάδο/ειδικότητα, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται ότι μπορούν να προϊστανται, σύμφωνα με τις διατάξεις των κάτωθι πινάκων.

Επίσης, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν οι ως άνω υπάλληλοι, οι οποίοι κατέχουν το βασικό τίτλο σπουδών του κλάδου αυτού, καθώς και οι ως άνω υπάλληλοι της ειδικότητας ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο πτυχίο με αυτό που απαιτείται για την αντίστοιχη θέση ευθύνης.

Τέλος, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν οι ως άνω υπάλληλοι, απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ( Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν, εφόσον διαθέτουν και τα απαιτούμενα πρόσθετα τυπικά προσόντα που κατά περίπτωση προβλέπονται.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες και ξεκινά πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης, ήτοι αρχίζει την 17/11/2022 και λήγει την 01/12/2022.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από τη σχετική πρωτοκόλληση αυτής ή από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, εφόσον αυτή αποστέλλεται ταχυδρομικώς.

 

Η προκήρυξη