ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ. Πρόσληψη δικηγόρων

Πλήρωση με επιλογή δύο (2) θέσεων δικηγόρων με δικαίωμα παράστασης στο Πρωτοδικείο, με μηνιαία αντιμισθία στο Δήμο Βέροιας.
Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων), όπως ισχύουν κάθε φορά, οι δικηγόροι που θα προσληφθούν, θα καταλάβουν κενές οργανικές θέσεις και θα συνδέονται με το Δήμο Βέροιας με σχέση έμμισθης εντολής

Η προκήρυξη