Πρόληψη υγείας πολιτών χωρίς ασφαλιστική ικανότητα μέσω των ΚΕΠ

Πρόγραμμα Ισότητα στην Πρόσβαση Υπηρεσιών Υγείας – Παροχή Υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Διαδικασία εγγραφής των δικαιούχων μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/40/οικ.20849 – ΦΕΚ Β 1891 – 01.08.2013
Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας εγγραφής των δικαιούχων στο Πρόγραμμα Ισότητα στην Πρόσβαση Υπηρεσιών Υγείας – Παροχή Υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για την πρόληψη της υγείας πολιτών χωρίς ασφαλιστική ικανότητα, η οποία δύναται να διεκπεραιώνεται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

1. Η εγγραφή των δικαιούχων στο Πρόγραμμα Ισότητα στην Πρόσβαση Υπηρεσιών Υγείας

– Παροχή Υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για την πρόληψη της υγείας πολιτών χωρίς ασφαλιστική ικανότητα, πραγματοποιείται είτε από τους ενδιαφερόμενους πολίτες ηλεκτρονικά είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η υποβολή αιτήσεων μέσω των ΚΕΠ, ξεκινά στις 2-9-2013 και συνεχίζεται μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά περιφέρεια. Κατά το στάδιο αυτό πραγματοποιείται η επίσημη αίτηση εγγραφής στο Πρόγραμμα και εκδίδεται το σχετικό ατομικό HealthVoucher για τον δικαιούχο. Σε κάθε περίπτωση το ΠΣ HealthVoucher παράγει μήνυμα με το οποίο ενημερώνει για τη θετική ή αρνητική επιλεξιμότητα του πολίτη, και στη δεύτερη περίπτωση την αιτιολογία μη επιλεξιμότητας.
Σε περίπτωση τροποποίησης των ανωτέρω χρονικών ορίων για οποιοδήποτε λόγο, θα προηγηθεί ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας προς τα ΚΕΠ τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την έναρξη διεκπεραίωσης της διαδικασίας.

2. Η ένταξη και διεκπεραίωση της εγγραφής δικαιούχων HealthVoucher μέσω ΚΕΠ, γίνεται μέσω του συστήματος ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ που υποστηρίζουν τα ΚΕΠ. Το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΔιΜΗΔ (ΥΑΠ) θα προβεί στις απαραίτητες παρεμβάσεις στα συστήματα του και θα υλοποιήσει τις απαιτούμενες υπηρεσίες διαδικτύου (web services) από την πλευρά του για να διασυνδεθεί και διαλειτουργήσει με το σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ, ώστε να διασφαλιστεί το ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ, τα θέματα ασφάλειας και η τήρηση των απαραίτητων στοιχείων στο σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ, η παραγωγή αναφορών και στατιστικών, αλλά και γενικότερα η παρακολούθηση των υποθέσεων που διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ. Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε αλλαγή από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει να γίνεται σε συμφωνία με την ΥΑΠ ώστε να γίνονται έγκαιρα οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ.

3. Όλα τα απαραίτητα έγγραφα, εγκριτικές αποφάσεις και οδηγίες για τη διαδικασία αποστέλλονται από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης διεκπεραίωσης της διαδικασίας από τα ΚΕΠ.

4. Με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας για την περίοδο εκτύπωσης των βεβαιώσεων παρέχονται υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου για την παροχή βοήθειας στα ΚΕΠ καθ’ όλο το ωράριο λειτουργίας τους (καθημερινά 8.00 έως 20.00 και Σάββατο 8.00 – 14.00) μέσω του τηλεφωνικού αριθμού που θα καθοριστεί. Εφόσον παραστεί ανάγκη το Υπουργείο Υγείας μεριμνά για την απόδοση προς χρήση περισσότερων τηλεφωνικών αριθμών κλήσης

5. Με μέριμνα του Υπουργείου Υγείας, οι δικαιούχοι της παραγράφου 1 ενημερώνονται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, για τα έγγραφα που υποχρεούνται να επιδείξουν, τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν για την εγγραφή τους και για το χρονικό διάστημα που υποχρεούνται να προσέλθουν στα ΚΕΠ. Οι δικαιούχοι του Προγράμματος είναι νόμιμα διαμένοντες κάτοικοι στην Ελλάδα, ήταν ασφαλισμένοι στα Ασφαλιστικά Ταμεία που συμπεριλήφθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και έχουν απολέσει τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και πληρούν εισοδηματικά κριτήρια. Ο δικαιούχος προκειμένου να καταστεί δυνατή η εγγραφή του στο Πρόγραμμα υποχρεούται να επιδείξει τα κάτωθι έγγραφα στον υπάλληλο του ΚΕΠ:
α) Έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας του και συγκεκριμένα: α) Για τους Έλληνες πολίτες είναι υποχρεωτική η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις η ταυτότητα της υπηρεσίας τους. β) Για τους Ομογενείς Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, γ) Για τους πολίτες κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβατήριο εν ισχύ δ) Για τους πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο απαιτείται άδεια διαμονής, ε) Για τους αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα, Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου ή Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού.

β) Το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικ. Έτους 2012 (χρήση 2011) ή στις περιπτώσεις τεκμηρίωσης ύψους οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος προσκομίζονται τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα οικ. Έτους 2012 ή για τους μη υπόχρεους σε δήλωση ΦΕΦΠ, βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

γ) Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (AMΚΑ).

Αν ο δικαιούχος αδυνατεί να προσέλθει στα ΚΕΠ, τότε η καταγραφή του θα γίνει από τρίτο πρόσωπο. Ο εκπρόσωπος του δικαιούχου θα πρέπει οπωσδήποτε να επιδείξει, εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, το υπό στοιχείο (α) που αφορά τον ίδιο, για την καταγραφή των στοιχείων του εκπροσώπου. Επιπλέον θα επιδείξει:
• συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο το οποίο να έχει χορηγηθεί κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 6 μηνών
• ή εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής η οποία να έχει χορηγηθεί κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 30 ημερών
• ή αμετάκλητη απόφαση Δικαστηρίου για διορισμό του ως νομίμου εκπροσώπου του δικαιούχου (επίτροπος ή δικαστικός συμπαραστάτης).
Προκειμένου για ανήλικο η καταγραφή θα γίνει από έναν από τους γονείς του με επίδειξη της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως του.
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών διαφοροποιηθεί κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σχετική ενημέρωση πραγματοποιείται από το Υπουργείο Υγείας προς τα ΚΕΠ τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής.

6. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ηλεκτρονικής εγγραφής του δικαιούχου από τον υπάλληλο του ΚΕΠ ο δικαιούχος θα λαμβάνει αποδεικτικό εγγραφής του (Healthvoucher) ως ωφελούμενου του προγράμματος, το οποίο αναγράφει έναν μοναδικό αριθμό εγγραφής. Η επίδειξη των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον δικαιούχο για την εγγραφή του από τον υπάλληλο στο ΚΕΠ και η χορήγηση του μοναδικού αριθμού εγγραφής του επέχει θέσει υπεύθυνης δήλωσης και η ψευδής δήλωση στοιχείων αποτελεί ποινικό αδίκημα.
Η επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων θα πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Για την επιβεβαίωση των στοιχείων των δικαιούχων που θα συλλεχθούν μέσω της ηλεκτρονικής εγγραφής οι αρμόδιες υπηρεσίες δύνανται να ζητήσουν από τους δικαιούχους της παραγράφου 1 ή τους νομίμους αντιπροσώπους τους τα δικαιολογητικά που επέδειξαν, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα. Προς τούτο υποχρεούνται να φυλάσσουν αυτά για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

7. Το Υπουργείο Υγείας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για:

Α. την ενημέρωση των δικαιούχων της παραγράφου 1 αναφορικά με το Πρόγραμμα και ειδικότερα σε σχέση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας στο Πρόγραμμα, τη διαδικασία εγγραφής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να φέρουν τόσο κατά την εγγραφή όσο και κατά την χρήση του HealthVoucher, για τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Πρόγραμμα και για τον διαθέσιμο προϋπολογισμό ανά περιφέρεια, η εξάντληση του οποίου αποτελεί κριτήριο ολοκλήρωσης και παύσης του Προγράμματοςτων πολιτών και

Β. τη διασφάλιση της ομαλής προσέλευσης των πολιτών στα ΚΕΠ (ενδεικτικά, υπόδειξη επιπλέον υπηρεσιών υποδοχής αίτησης) με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία των ΚΕΠ στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Σχετικά: https://www.odigostoupoliti.eu/isitirio-eleftheris-prosvasis-se-ipiresies-protovathmias-frontidas-igias/