Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας με συνταγογράφηση

Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου του μαστού με συνταγογράφηση

 

Νόμος 4917/2022 – ΦΕΚ τεύχος Α 67/31.03.2022
Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς – Έργο VIII, Παράρτημα 12 της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο εικοστό τέταρτο
Υλοποίηση δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου»

1. Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας καταρτίζει, συντονίζει και εποπτεύει δράση του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου της υποπερ. i) της περ. Β) της παρ. 3 του άρθρου 4 του νόμου 4675/2020 (Α΄ 54) υπό τον τίτλο «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου του μαστού» (Δράση).

2. Σκοποί της Δράσης είναι η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, η βελτίωση των δεικτών της θεραπεύσιμης θνησιμότητας, καθώς και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των γυναικών.

3. Φορέας υλοποίησης της Δράσης, κατά την έννοια της παρ. 40 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 4498), περί του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ορίζεται ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

4. Δικαιούχοι της Δράσης είναι οι Ελληνίδες πολίτες και οι γυναίκες πολίτες λοιπών χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια.

Οι ωφελούμενες του πρώτου εδαφίου πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

α) να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των πενήντα (50) έως εξήντα εννέα (69) ετών,

β) να διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.),

γ) να μην έχουν διενεργήσει την ίδια διαγνωστική εξέταση εντός του ημερολογιακού έτους που προηγείται εκείνου, κατά το οποίο υλοποιείται η Δράση, και

δ) να μην έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού εντός των πέντε (5) ημερολογιακών ετών που προηγούνται του έτους, κατά το οποίο υλοποιείται η Δράση.

 

5. Η διαδικασία υλοποίησης της Δράσης διακρίνεται στα ακόλουθα στάδια:

α) της άυλης συνταγογράφησης και εκτέλεσης του παραπεμπτικού ψηφιακής μαστογραφίας,

β) της διάγνωσης του ακτινοδιαγνώστη και της γνωμάτευσης ιατρού συναφούς ειδικότητας και, εφόσον διαπιστώνεται εύρημα το οποίο χρήζει περαιτέρω ελέγχου, της παραπομπής για περαιτέρω υπερηχογραφικό έλεγχο και

γ) της άυλης συνταγογράφησης και εκτέλεσης του παραπεμπτικού υπερηχογραφήματος μαστού της περ. β).

6. Η διακίνηση και η εκτέλεση, στο πλαίσιο της Δράσης, των άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4704/2020 (Α΄ 133), περί της άυλης λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων.

 
7. α) Η τιμή αποζημίωσης της εξέτασης της ψηφιακής μαστογραφίας της περ. α) της παρ. 5 ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο μόνο της υπό στοιχεία Α3(γ)/οικ.76492/13.10.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας και Οικονομικών (Β΄ 3458), περί της κοστολόγησης και ανακοστολόγησης ιατρικών πράξεων.

β) Η τιμή αποζημίωσης της κλινικής εξέτασης και γνωμάτευσης της περ. β) της παρ. 5 ορίζεται, κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 του π.δ. 127/2005 (Α΄ 182), περί των αμοιβών των ιατρικών επισκέψεων, σε τριάντα (30) ευρώ.

γ) Η τιμή αποζημίωσης της εξέτασης του υπερηχογραφήματος μαστού της περ. γ) της παρ. 5 ορίζεται σε οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (8,28), σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 157/1991 (Α΄ 62) που ισχύει για τις αμοιβές ιατρικών πράξεων.

 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών εξειδικεύονται περαιτέρω τα διαδικαστικά στάδια υλοποίησης της Δράσης, τα κριτήρια υπαγωγής των δικαιούχων στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, οι προϋποθέσεις και το πλαίσιο συμμετοχής τους, η διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής των δαπανών της παρ. 7, η χρηματοδότηση των δαπανών της παρ. 7, οι οποίες καλύπτονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, περί του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.