Προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και του Λευκού Πύργου, που εδρεύουν στη ΘεσσαλονίκηΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Λεωφόρος Στρατού 2, απευθύνοντάς την στο υπόψιν κ. Μαρίας Λαμπριανού (τηλ. επικοινωνίας: 2313 -306400).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού), στο Μουσείο Λευκού Πύργου και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Θεσσαλονίκης όπου προκηρύσσονται οι θέσεις, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.