Προσλήψεις στο δήμο Ζεφυρίου

ΔΗΜΟΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

Λήψη απόφασης για έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για 2 μήνες έτους 2017 για έκτακτες ανάγκες (αρ. 206 του Ν. 3584/2007)

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες