Πρόσληψη Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου

Προκήρυξη για πρόσληψη δικηγόρου με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής στην ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου

1. Την πλήρωση μιας (1) θέσεως Δικηγόρου, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής, στην ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου

2. Ο Δικηγόρος, που θα προσληφθεί, θα καταλάβει κενή οργανική θέση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, με αρμοδιότητες, καθήκοντα, υποχρεώσεις και αντικείμενο απασχόλησης, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη

 

3. Όλες τις παραπάνω υπηρεσίες, ο Δικηγόρος που θα προσληφθεί είναι υποχρεωμένος να τις παρέχει, χωρίς να δικαιούται ιδιαίτερη αμοιβή.

4. Ο δικηγόρος υποχρεούται να προσφέρει τις ανωτέρω υπηρεσίες του όπου και όπως ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του «Κώδικα περί Δικηγόρων», όπως ισχύει, και ειδικότερα και δια της αυτοπρόσωπης παρουσίας του, εφόσον το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ.

5. Ο Δικηγόρος, που θα προσληφθεί, θα έχει διοικητική εξάρτηση μόνον από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου.

6. Ο Δικηγόρος, που θα προσληφθεί, θα αμείβεται με πάγια αντιμισθία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία για τους Δικηγόρους των Ο.Τ.Α., όπως ισχύει κάθε φορά και θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Ο υποψήφιος για την πλήρωση της προκηρυσσόμενης θέσης πρέπει:

1. Να είναι Έλληνας πολίτης.

2. Να είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου.

3. Να έχει σημαντικό αριθμό παραστάσεων στα Δικαστήρια.

4. Να έχει επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και συμβουλευτική, τουλάχιστον δέκα (10) ετών.

5. Εντός της ως άνω δεκαετούς (10 ετούς) τουλάχιστον εμπειρίας, να έχει επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και συμβουλευτική, τουλάχιστον πέντε (5) ετών στα γνωστικά αντικείμενα του δημοσίου δικαίου και ιδίως σε χειρισμό υποθέσεων τοπικής αυτοδιοίκησης ενώπιον δικαστηρίων και δημοσίων συμβάσεων.

6. Κατά την αξιολόγηση για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη μαζί με τα προαναφερθέντα προσόντα, η προσωπικότητα του υποψηφίου, η γενικότερη επιστημονική του κατάρτιση και επαγγελματική του πείρα, η οικογενειακή του κατάσταση, πολύ καλή γνώση ξένη γλώσσας, η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, και η προοπτική εξέλιξης του. Επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί η ενασχόληση του υποψηφίου με υποθέσεις ή ο χειρισμός υποθέσεων δήμων και ΝΠΔΔ ή δημοτικών επιχειρήσεων που ανήκουν σε δήμους το κριτήριο δε αυτό επαγγελματικής πείρας και εξειδίκευσης στο αντικείμενο απασχόλησης που ενδιαφέρει τη ΔΕΥΑΜ, προσδίδεται ιδιαίτερος συντελεστής βαρύτητας, δεδομένης της σημασίας που έχει για τη ΔΕΥΑΜ η γνώση των υποθέσεών του από τυχόν υποψήφιο με σχετική πείρα. Τέλος συντελεστή βαρύτητας αποτελεί και η εκτίμηση της προσωπικότητας του υποψηφίου.

7. Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μη έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

8. Να μην υπάρχει κώλυμα διορισμού ή κώλυμα από ποινική καταδίκη και να μην έχουν τεθεί σε δικαστική απαγόρευση.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι Δικηγόροι, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, πρέπει να υποβάλλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης περίληψης της παρούσας προκήρυξης σε μία (1) τουλάχιστον εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ για την πρόσληψή τους στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου, οδός Ελ. Βενιζέλου αριθ. 115, Τ.Κ. 71414, Γάζι Μαλεβιζίου, και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού (τηλ. 2810824625), η οποία πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να συνοδεύεται από τα αμέσως κατωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Φωτοτυπία δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία οι υποψήφιοι θα δηλώνουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 και στο άρθρο 26 του κώδικα των Δικηγόρων (Ν. 3026/1954), δεν είναι υπόδικοι για τα παραπάνω εγκλήματα, δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. Σημείωση: Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 9362/05-05-2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κατάργηση της υποβολής του αντιγράφου ποινικού μητρώου, ως δικαιολογητικού συμμετοχής στη διαδικασία πρόσληψης δικηγόρων με πάγια αντιμισθία ή για αποκλειστική ή συστηματική ανάθεση υποθέσεων με πάγια αμοιβή και αντικατάσταση του από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει» (Φ.Ε.Κ. 561 Β΄, 05-06-2006), το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης έχει ως εξής: «… ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμιά αξιόποινη πράξη» ή σε αντίθετη περίπτωση «…έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις…».

3. Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής, θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).

4. Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του υποψηφίου ως Δικηγόρου στο Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου Παρ’ Αρείω Πάγω.

5. Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος της αρχικής εγγραφής των υποψηφίων στον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου, ότι δεν έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά, και ότι δεν κατέχουν άλλη έμμισθη θέση.

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα διορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 17 του Ν. 3584/2007.

7. Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι υποψήφιοι δεν παρέχουν τις υπηρεσίες τους, αποκλειστικά συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση, σε άλλο Νομικό Πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα και δεν λαμβάνουν πάγια περιοδική αμοιβή από Νομικό Πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα.

Σημείωση: Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση ή που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο Νομικό Πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι εφόσον προσληφθούν, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση ή θα πάψουν να αναλαμβάνουν υποθέσεις άλλου Νομικού Προσώπου ή να λαμβάνουν πάγια περιοδική αμοιβή από Νομικό Πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα. Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του Νομικού Προσώπου στο οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή από αυτό.

8. Βιογραφικό Σημείωμα, με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής τους δράσης.

9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

10. Λοιπά δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή οι ιδιότητες που επικαλείται ο υποψήφιος με την αίτηση συμμετοχής του. Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία.

Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Την αίτησή του υποβάλλει ο υποψήφιος, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψήφιου θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγιση του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Στην αίτησή του ο υποψήφιος πρέπει να επισυνάπτει, σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο, όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά. Αν αυτά δεν προσκομισθούν, τότε ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σημείωση: Τυποποιημένο έντυπο (υπόδειγμα) αιτήσεως δεν διατίθεται από την ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου. Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψήφιου. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως την ορθή συμπλήρωση του εντύπου της αίτησής τους.

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες