Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στη Σχολή Αστυφυλάκων Διδυμότειχου

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στη Σχολή Αστυφυλάκων Διδυμότειχου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων ΥΕ Καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμότειχου που εδρεύει στο Διδυμότειχο του Νομού Έβρου
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως (κατά τις ώρες 08.00 – 14.00), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, 1 ο χλμ Επ. οδού Διδυμοτείχου Μεταξάδων, Τ.Κ. 68300 Διδυμότειχο, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών, υπ΄ όψιν κας Αστυνόμου Α΄ ΤΕΠΕΤΖΙΚΛΗ Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2553026686, 26688, 26681-3).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η προκήρυξη