Πρόσκληση ενδιαφέροντος Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών προς Δικηγόρους

Πρόσκληση ενδιαφέροντος Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών προς Δικηγόρους

Πρόσκληση ενδιαφέροντος από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και προς Δικηγόρους που επιθυμούν να διδάξουν
Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι), στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Προεισαγωγική Εκπαίδευση Ε.Σ.Δι. 2018 – 2021» (Ε.Π Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/ες:

α) εν ενεργεία και επίτιμους δικαστικούς λειτουργούς  με βαθμό τουλάχιστον Παρέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Εφέτη ή Αντεισαγγελέα Εφετών των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Εφέτη των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (άρθρο 43 παρ. 1α, αα και γγ του ν. 3689/2008, όπως ισχύει),

β) καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων  (άρθρο 43 παρ. 1α, ββ του ν. 3689/2008, όπως ισχύει) και

γ) δικηγόρους με 15ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, ειδικούς επιστήμονες, δημόσιους λειτουργούς και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων εγνωσμένου κύρους επιστημονικών οργανώσεων (άρθρο 43 παρ. 1α, γγ του ν. 3689/2008, όπως ισχύει),  να καταθέσουν αίτηση με την οποία να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους ως εισηγητών στα εξής εκπαιδευτικά σεμινάρια:

Κατεύθυνσης Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης (συμπληρωματική πρόσκληση της ΚΔ σειράς):  

«Ζητήματα Εμπορικού Δικαίου» με την παρακάτω συμπληρωματική θεματική:

(στ) Ζητήματα Δικαίου των Μεταφορών

Κατεύθυνσης Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης ΚΕ σειράς:

«Ζητήματα Εμπορικού Δικαίου» με τις παρακάτω θεματικές :

(α) κύκλος «εμπορικές συμβάσεις (αντιπροσωπείας, διανομής, δικαιόχρησης)»,

(β) κύκλος «Ζητήματα Ασφαλιστικού Δικαίου»,

(γ) «Ελεύθερος και Αθέμιτος ανταγωνισμός”

Κατεύθυνσης Εισαγγελέων ΚΕ σειράς:

«Ζητήματα ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου» με τις παρακάτω θεματικές:

(α) Απόπειρα και συμμετοχή στο έγκλημα,

(β) Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και ανήλικα θύματα,

(γ) Απιστία και υπεξαίρεση στην κοινή μορφή τους και στη μορφή τους ως ιδιαίτερα εγκλήματα”

Κοινό Κατεύθυνσης Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης και Κατεύθυνσης Εισαγγελέων ΚΕ’ σειράς:  

«Ζητήματα Πραγματογνωμοσύνης»

Η αίτηση συμμετοχής θα συνοδεύεται από τα παρακάτω στοιχεία:

Έντυπο αίτησης, στο οποίο πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσδιορίζουν το σεμινάριο ή τα σεμινάρια, στα οποία επιθυμούν να συμμετέχουν. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντος, με σκοπό τη διευκόλυνση επικοινωνίας με τη Σχολή.

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συνδρομή των κριτηρίων που απαιτούνται για την επιλογή τους.

Υποχρέωση προς υποβολή δικαιολογητικών έχουν μόνο οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Κατ’ εξαίρεση για τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, μαζί με την αίτηση υποβάλλονται οι εκθέσεις αξιολόγησης της τελευταίας δεκαετίας.

Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019
Η Πρόσκληση ενδιαφέροντος από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών