Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας και των μονάδων αυτού, Κ.Ε.Φ.Ι.Α.Π. Φλώρινας και Κ.Ε.Φ.Ι.Α.Π. Αμυνταίου Ν. Φλώρινας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», Εγνατίας 9, Τ.Κ. 53100, Φλώρινα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού ή στο Τμήμα Γραμματείας, (τηλ. επικοινωνίας: 2385 350 264 ή 2385 350 262).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας (έδρα), των Μονάδων Κ.Ε.Φ.Ι.Α.Π. Φλώρινας και Κ.Ε.Φ.Ι.Α.Π. Αμυνταίου, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των Δήμων Φλώρινας και Αμυνταίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε και: Προσλήψεις σε Νοσοκομεία