Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, OE και ΕΕ

Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, OE και ΕΕ

Πρότυπα καταστατικά για τη σύσταση των Ανωνύμων Εταιρειών, των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, των Ομόρρυθμων Εταιρειών και των Ετερόρρυθμων Εταιρειών, τα οποία συμπληρώνονται από τους ιδρυτές βάσει οδηγιών

Νέα πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ

Υποχρεωτική χρήση πρότυπου καταστατικού για τη σύσταση ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ

Το πρότυπο καταστατικό χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για τη σύσταση εταιρείας μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), ενώ για τη σύσταση που πραγματοποιείται στις κατά το νόμο οριζόμενες Υπηρεσίες μιας Στάσης, η χρήση του είναι προαιρετική και αποτελεί ελεύθερη επιλογή των ιδρυτών.

Αριθμ. 11026 – ΦΕΚ Τεύχος B 491/19.02.2020
Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
αποφασίζει:

Την αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 31637/15.3.2017 (Β΄ 928), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 107766/2018 (Β΄ 4925) υπουργική απόφαση, σχετικά με τη χρήση πρότυπου καταστατικού για τη σύσταση των Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ), των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (IKE), των Ομορρύθμων Εταιρειών (ΟΕ) και των Ετερορρύθμων Εταιρειών (ΕΕ), το οποίο συμπληρώνεται από τους ιδρυτές μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες του ίδιου εταιρικού τύπου.Το πρότυπο καταστατικό χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για τη σύσταση εταιρείας μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), ενώ για τη σύσταση που πραγματοποιείται στις κατά το νόμο οριζόμενες Υπηρεσίες μιας Στάσης, η χρήση του είναι προαιρετική και αποτελεί ελεύθερη επιλογή των ιδρυτών.

 

Τα πρότυπα καταστατικά ανά εταιρικό τύπο είναι τα εξής:

Πρότυπο καταστατικό για Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ) (κατέβασμα από εδώ σε μορφή pdf)

Πρότυπο καταστατικό Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) (κατέβασμα από εδώ σε μορφή pdf)

Πρότυπο καταστατικό Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (IKE) (κατέβασμα από εδώ σε μορφή pdf)

Πρότυπο καταστατικό Ομορρύθμων Εταιρειών (ΟΕ) (κατέβασμα από εδώ σε μορφή pdf)

Πρότυπο καταστατικό Ετερορρύθμων Εταιρειών (ΕΕ) (κατέβασμα από εδώ σε μορφή pdf)

 

Το περιεχόμενο των πρότυπων καταστατικών που ακολουθούν είναι αυστηρά καθορισμένο και υποχρεωτικό και για την συμπλήρωση τους ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες που παρατίθενται στα Παραρτήματα Ι, και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Πληροφορίες και οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση των παραπάνω πρότυπων καταστατικών (κατέβασμα από εδώ σε μορφή pdf)

 

Αριθ. 31637 – Τεύχος Β 928/20.03.2017
Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, OE και ΕΕ