Σε ποια Δημοτικά σχολεία παρέχονται «Σχολικά Γεύματα»

Σε ποια Δημοτικά σχολεία παρέχονται «Σχολικά Γεύματα» για το σχολικό έτος 2022 – 2023

 

Αριθμ. Δ14/οικ.91201 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 5151/04.10.2022
Υλοποίηση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2022 – 2023

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση, υλοποιείται το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» σε δημοτικά σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2022 – 2023. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά στις σχολικές μονάδες του πίνακα του Παραρτήματος (Άρθρο 2).

Άρθρο 2
Παράρτημα

Το παρακάτω παράρτημα προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 
 

Δημοτικά σχολεία που παρέχονται «Σχολικά Γεύματα» για το σχολικό έτος 2022 – 2023