Συμβάσεις μελλοντικής πώλησης ακατέργαστου καπνού

kapnaΑριθμ. 238/19130 – ΦΕΚ Β 380 – 18.02.2014

Καθορισμός λεπτομερειών σύναψης των συμβάσεων μελλοντικής πώλησης ακατέργαστου καπνού.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Toυ άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 4015/2011 «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου – Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους» (Α΄210).
β) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α 280).
γ) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄34), όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕYΡΑΤΟΜ» (Α΄70), καθώς και του άρθρου 3 του ιδίου ως άνω νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄101).
δ) Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και “Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης” Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α΄200), όπως ισχύουν.
ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).
2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ), όπως ισχύουν:
α) 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 299, 16-11-2007, σ. 1) «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»)»
β) 2095/05 της Επιτροπής (ΕΕ L 335, 21-12-2005, σ. 6) «για τη θέσπιση των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 του Συμβουλίου όσον αφορά την κοινοποίηση στοιχείων στον τομέα του καπνού».
3. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄153).
4. Το π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012
(Α΄ 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (Α΄152).
5. Την αριθμ. Υ44/5-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο» (Β΄2094/6-7-2012).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός – Ορισμοί
1. Σκοπός της παρούσας είναι:
α) Η θέσπιση της υποχρέωσης σύναψης συμβάσεων μελλοντικής πώλησης ακατέργαστου καπνού (εφεξής καπνός) για την καλλιέργεια και την παράδοσή του στις επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης, οι υποχρεώσεις των παραγωγών και των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης, ο καθορισμός του ελάχιστου περιεχομένου των συμβάσεων μελλοντικής πώλησης καπνού (εφεξής συμβάσεις), ο τρόπος παράδοσης και παραλαβής του καπνού, ο τρόπος επίλυσης διαφωνιών για την ποιοτική κατάταξη του καπνού, ο τρόπος και η εξασφάλιση της πληρωμής των παραγωγών από τις επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης.
Με τις ανωτέρω ρυθμίσεις επιτυγχάνεται και η υποβοήθηση του έργου της καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου καπνού.

β) Ο καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής των άρθρων 1 και 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 2095/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 335, 21-12-2005, σ.6) «για τη θέσπιση των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 του Συμβουλίου όσον αφορά την κοινοποίηση στοιχείων στον τομέα του καπνού», όπως ισχύει.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «Οργάνωση Παραγωγών Καπνού» είναι μία Οργάνωση που αντιπροσωπεύει και εκπροσωπεί τους καπνοπαραγωγούς οι οποίοι είναι μέλη της και η οποία συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4015/2011.

β) «Επιχείρηση Πρώτης Μεταποίησης» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο πραγματοποιεί την πρώτη μεταποίηση του καπνού, δηλαδή την μεταποίηση του ακατέργαστου καπνού ο οποίος παραδίδεται από έναν παραγωγό σε ένα σταθερό προϊόν, αποθεματοποιήσιμο και συσκευασμένο σε ομοιογενείς μονάδες συσκευασίας ποιότητας, η οποία αντιστοιχεί στις απαιτήσεις των τελικών χρηστών.
Το φυσικό ή νομικό αυτό πρόσωπο εκμεταλλεύεται επ΄ ονόματί του και για λογαριασμό του μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις πρώτης μεταποίησης, κατάλληλες για τον σκοπό αυτόν.

γ) «Ατομική Βεβαίωση Καλλιέργειας Καπνού» είναι η βεβαίωση που σε ετήσια βάση χορηγείται από την Οργάνωση Παραγωγών Καπνού στον παραγωγό-μέλος της, προκειμένου να επιλέξει την επιχείρηση με την οποία επιθυμεί να συμβληθεί για λογαριασμό του η Οργάνωση και η οποία συνοδεύει τις συμβάσεις μελλοντικής πώλησης καπνού.

Άρθρο 2
Καλλιέργεια καπνού και υποχρεώσεις παραγωγών και επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης καπνού
1. Για την καλλιέργεια καπνού:
α) Οι καπνοπαραγωγοί – μέλη των Οργανώσεων Παραγωγών Καπνού και οι μεμονωμένοι παραγωγοί καπνού υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), στην οποία δηλώνονται τα αγροτεμάχια με την έκταση σε στρέμματα και η τοποθεσία καθενός από αυτά, ή, εφόσον δεν είναι δικαιούχοι ενιαίας ενίσχυσης, να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία δηλώνονται τα αγροτεμάχια με την έκταση σε στρέμματα και η τοποθεσία καθενός από αυτά, και

β) Οι Οργανώσεις Παραγωγών Καπνού και οι μεμονωμένοι παραγωγοί καπνού υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 3, με τις επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης για την παράδοσή του σε αυτές.

2. Οι Οργανώσεις Παραγωγών Καπνού υποχρεούνται, τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την καταληκτική ημερομηνία σύναψης των συμβάσεων, να εκδίδουν και να παραδίδουν στα μέλη τους τις Ατομικές Βεβαιώσεις Καλλιέργειας.

3. Οι επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης, προκειμένου να συνάπτουν συμβάσεις, υποχρεούνται να εγγράφονται στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων Εφοδίων και Εισροών του άρθρου 3 του ν. 3955/2011 (Α΄ 89).

Άρθρο 3
Σύναψη συμβάσεων μελλοντικής πώλησης καπνού
1. Η σύναψη σύμβασης των Οργανώσεων Παραγωγών Καπνού και των μεμονωμένων παραγωγών καπνού με τις επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης πραγματοποιείται ανά ομάδα ποικιλιών.

2. Οι συμβάσεις της παρ. 1 περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα κατωτέρω:
α) τα στοιχεία των περ. α΄ έως και η΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4015/2011,

β) τα στοιχεία των συμβαλλομένων, ιδίως επωνυμία, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση έδρας, ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους,

γ) την υποχρέωση κοινοποίησης της σύμβασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ,

δ) λεπτομερή περιγραφή ανά ποικιλία των ποιοτικών προδιαγραφών, βάσει των οποίων πρόκειται να πραγματοποιηθεί η ποιοτική κατάταξη του καπνού σε ποιοτικές κατηγορίες, όπως οι ποιοτικές προδιαγραφές καθορίζονται από τη διεπαγγελματική οργάνωση στον τομέα του καπνού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 1234/2007 και του ν. 2732/1999 (Α΄154), όπως ισχύουν.

ε) τα αγροτεμάχια με την έκταση σε στρέμματα και την τοποθεσία καθενός από αυτά, σύμφωνα με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης ή την υπεύθυνη δήλωση της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2, και την αναμενόμενη ποσότητα παραγωγής,

στ) το είδος της συσκευασίας του καπνού που πρόκειται να παραδοθεί,

ζ) τις δραστικές ουσίες φυτοφαρμάκων που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας και τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια υπολειμμάτων τους,

η) τη δυνατότητα, με τους ίδιους αρχικούς όρους, τμηματικά ή συνολικά μεταβίβασης της σύμβασης σε άλλη επιχείρηση πρώτης μεταποίησης:

αα) σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή

ββ) εάν η επιχείρηση πρώτης μεταποίησης τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης ή ισοδύναμης διαδικασίας ή

γγ) σε περίπτωση μη κοινοποίησης του προγράμματος παραλαβών στις Οργανώσεις Παραγωγών Καπνού ή στους μεμονωμένους παραγωγούς εντός της προθεσμίας της παρ. 3 του άρθρου 4, σύμφωνα με την παρ. 8 του ιδίου ως άνω άρθρου ή

δδ) για οποιονδήποτε άλλον λόγο αναγράφεται στη σύμβαση,

θ) τον καθορισμό του χρόνου παράδοσης – παραλαβής,

ι) τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών όσον αφορά στην τήρηση των διαδικασιών παράδοσης και παραλαβής του καπνού και

ια) τις επιπτώσεις από τη μη τήρηση των προθεσμιών πληρωμής από τις επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης και των προθεσμιών παράδοσης από τις Οργανώσεις Παραγωγών Καπνού ή τους μεμονωμένους παραγωγούς.

3. Στη σύμβαση οι συμβαλλόμενοι δύνανται να ορίζουν:

α) με ειδικό όρο ως διαιτητή, πρόσωπο κοινής αποδοχής για την επίλυση της διαφωνίας μεταξύ τους αναφορικά με την ποιοτική κατάταξη του καπνού, και

β) τον τρόπο εξασφάλισης της πληρωμής των παραγωγών από τις επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης.

4. Η σύμβαση συντάσσεται και υπογράφεται σε τρία (3) αντίτυπα, εκ των οποίων τα δύο (2) λαμβάνουν οι συμβαλλόμενοι και το ένα (1) κατατίθεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

5. Η σύναψη των συμβάσεων πραγματοποιείται μέχρι την 30η Απριλίου του έτους συγκομιδής. Μετά την υπογραφή τους, και το αργότερο μέχρι την 10η Μαΐου του έτους συγκομιδής, ένα αντίγραφο αυτών κατατίθεται από την επιχείρηση πρώτης μεταποίησης στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου ανήκει η έδρα της.

6. α) Οι Οργανώσεις Παραγωγών Καπνού και οι μεμονωμένοι παραγωγοί οι οποίοι διαθέτουν επαγγελματικά εργαστήρια παραγωγής προϊόντων καπνού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100Α του ν. 2960/2001 (Α΄265), όπως ισχύει, εξαιρούνται από την υποχρέωση σύναψης σύμβασης, αποκλειστικά και μόνο, για την ποσότητα του καπνού που είναι απαραίτητη για την παραγωγή των προϊόντων τους. Για την ποσότητα αυτή υποχρεούνται πριν από την 15η Απριλίου κάθε έτους να καταθέτουν στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου ανήκει η έδρα τους, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία καλλιέργειας της περ. ε΄ της παρ. 2.

β) Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση σύναψης σύμβασης οι Οργανώσεις Παραγωγών Καπνού και οι μεμονωμένοι παραγωγοί οι οποίοι διαθέτουν επαγγελματικά εργαστήρια παραγωγής προϊόντων καπνού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100Α του ν. 2960/2001 (Α΄265), όπως ισχύει, και επιθυμούν να παράξουν ποσότητα καπνού, πέραν εκείνης που αφορά την παραγωγή των προϊόντων τους, προκειμένου να την παραδώσουν σε επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης.

Άρθρο 4
Παράδοση – παραλαβή του καπνού
1. Η παράδοση του καπνού από τους παραγωγούς και αντίστοιχα η παραλαβή του από τις επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης αρχίζει αμέσως μετά τη συσκευασία του και δύναται να είναι τμηματική.

2. Οι επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης καταρτίζουν προγράμματα παραλαβών του καπνού, τα οποία ορίζουν:
α) την ολική ή τμηματική παραλαβή του,
β) τις ημερομηνίες παραλαβής, οι οποίες δεν μπορούν να ξεπερνούν τις καταληκτικές ημερομηνίες της παρ. 4 και
γ) τον τόπο στον οποίο πρόκειται να γίνουν οι παραλαβές, ο οποίος βρίσκεται εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου παραγωγής του καπνού.

3. Τα προγράμματα της παρ. 2 κοινοποιούνται εγγράφως στις Οργανώσεις Παραγωγών Καπνού ή στους μεμονωμένους παραγωγούς, με τους οποίους έχουν συνάψει σύμβαση, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τις καταληκτικές ημερομηνίες της παρ. 4 και το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την πρώτη ημέρα παραλαβών.

4. Ως καταληκτικές ημερομηνίες παράδοσης- παραλαβής του καπνού ορίζονται:
α) η 31η Ιανουαρίου του έτους που έπεται του έτους συγκομιδής για την ποικιλία Κατερίνη,
β) Η 28η Φεβρουαρίου του έτους που έπεται του έτους συγκομιδής για την ποικιλία Μπασμά και τις άλλες ποικιλίες ανατολικού τύπου,
γ) Η 15η Μαρτίου του έτους που έπεται του έτους συγκομιδής για τις ποικιλίες Βιρτζίνια και Μπέρλεϋ.

5. Κατά την παράδοση-παραλαβή του καπνού πραγματοποιείται η ποιοτική κατάταξή του σε ποιοτικές κατηγορίες.

6. Μετά την παραλαβή του καπνού οι επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης αποστέλλουν στις Οργανώσεις Παραγωγών Καπνού ή στους μεμονωμένους παραγωγούς με ηλεκτρονικό τρόπο (e-mail) τις ημερήσιες ποσότητες και την αξία των παραληφθέντων καπνών εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από κάθε παραλαβή.

7. Οι επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης αποστέλλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ που ανήκει η έδρα τους, στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, κάθε μήνα, στοιχεία παραλαβών, που αφορούν τις παραληφθείσες ποσότητες και την ποιοτική κατάταξή τους, κατά ποικιλία.

8. Σε περίπτωση μη κοινοποίησης του προγράμματος παραλαβών σύμφωνα με την παρ. 3, οι Οργανώσεις Παραγωγών Καπνού ή οι μεμονωμένοι παραγωγοί καλούν εγγράφως την αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση πρώτης μεταποίησης να τους κοινοποιήσει το πρόγραμμα εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη του ανωτέρω εγγράφου. Σε περίπτωση μη κοινοποίησης του προγράμματος εντός της ως άνω οριζομένης προθεσμίας, οι Οργανώσεις Παραγωγών Καπνού ή οι μεμονωμένοι παραγωγοί δύνανται να προβούν σε μεταβίβαση, τμηματικά ή συνολικά, της σύμβασης με τους ίδιους αρχικούς όρους, σε άλλες επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης. Στις περιπτώσεις αυτές η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής του καπνού παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες.

Άρθρο 5
Επίλυση διαφωνιών για την ποιοτική κατάταξη του καπνού
Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ παραγωγών και επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης για την ποιοτική κατάταξη του καπνού:
α) εάν στη σύμβαση έχει οριστεί με ειδικό όρο ως διαιτητής, πρόσωπο κοινής αποδοχής σύμφωνα με την περ. α της παρ. 3 του άρθρου 3, αυτός καλείται να προβεί στην ποιοτική εκτίμηση των καπνών, συνεπικουρούμενος από δύο (2) ιδιώτες γεωπόνους ή τεχνικούς εμπειρογνώμονες καπνού που ορίζονται ένας από κάθε μέρος. Η απόφαση του διαιτητή είναι οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.

β) εάν στη σύμβαση δεν έχει οριστεί με ειδικό όρο ως διαιτητής, πρόσωπο κοινής αποδοχής σύμφωνα με την περ. α της παρ. 3 του άρθρου 3, συστήνεται στην Περιφέρεια στην οποία υπάγεται ο τόπος παραλαβής του καπνού τριμελής επιτροπή διαιτησίας, αποτελούμενη από:

αα) έναν (1) γεωπόνο υπάλληλο της οικείας Περιφέρειας με εμπειρία και γνώση στο αντικείμενο της ποιοτικής εκτίμησης του καπνού, ως πρόεδρο, και

ββ) δύο (2) ιδιώτες γεωπόνους ή τεχνικούς εμπειρογνώμονες καπνού, οι οποίοι προτείνονται ένας από κάθε συμβαλλόμενο μέρος, ως μέλη.

Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ορίζεται ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του και εγκρίνονται τα λοιπά μέλη της επιτροπής. Σε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη δεν προτείνουν τα μέλη της υποπερ. ββ΄, ή που αυτά μετά τον ορισμό τους και κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου της επιτροπής δεν παρευρεθούν στην ποιοτική εκτίμηση του καπνού, ο οικείος Περιφερειάρχης ορίζει με νέα απόφασή του δύο (2) γεωπόνους υπαλλήλους της οικείας Περιφέρειας, ως μέλη με τους αναπληρωτές τους. Η απόφαση της επιτροπής είναι οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.

Άρθρο 6
Πληρωμή των παραγωγών από τις επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης
1. Οι επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης προβαίνουν στην πληρωμή των παραγωγών για τον καπνό που παραλαμβάνουν από αυτούς:
α) με πληρωμή τοις μετρητοίς ή
β) με πίστωση το πολύ τριάντα (30) ημερών δια εκδόσεως ισόποσης επιταγής.

2. Το ποσό των επιταγών καλύπτει την αξία των παραληφθέντων και μη εξοφληθέντων καπνών. Σε αντίθετη περίπτωση οι παραλαβές διακόπτονται με πρωτοβουλία των Οργανώσεων Παραγωγών Καπνού ή των μεμονωμένων παραγωγών, μέχρι την πραγματοποίηση εξόφλησης.

Άρθρο 7
Εξασφάλιση της πληρωμής των παραγωγών από τις επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης
1. Σε περίπτωση που δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση σύμφωνα με την περ. β της παρ. 3 του άρθρου 3, οι επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης καταθέτουν πριν από την έναρξη των παραλαβών, εγγυητική επιστολή, τρίμηνης διάρκειας, από αναγνωρισμένα τραπεζικά ιδρύματα, η οποία καλύπτει το 100% της εμπορικής αξίας του καπνού που πρόκειται να παραληφθεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα παραλαβών της παρ. 2 του άρθρου 4. Ως εμπορική αξία του καπνού θεωρείται το γινόμενο της ποσότητας που περιλαμβάνεται στις συμβάσεις, επί τη μέση εμπορική τιμή ανά κιλό της ποικιλίας της προηγούμενης εσοδείας.

2. Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται υπέρ των Οργανώσεων Παραγωγών Καπνού ή των μεμονωμένων παραγωγών και κατατίθεται σε αυτούς. Το σώμα της εγγυητικής επιστολής επιστρέφεται στην επιχείρηση πρώτης μεταποίησης με την απόδειξη ότι έχουν εξοφληθεί πλήρως οι παραγωγοί.

3. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλύπτει την αξία των παραληφθέντων και μη εξοφληθέντων καπνών. Σε αντίθετη περίπτωση, οι παραλαβές διακόπτονται με πρωτοβουλία των Οργανώσεων Παραγωγών Καπνού ή των μεμονωμένων παραγωγών, μέχρι την προσκόμιση συμπληρωματικής εγγυητικής επιστολής.

4. Σε περίπτωση μη εξόφλησης των παραγωγών μέχρι την προθεσμία που προβλέπεται στην οικεία σύμβαση, οι κατατεθείσες εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν μερικά ή ολικά ανάλογα με τις οικονομικές απαιτήσεις και υπέρ των παραγωγών που δεν έχουν εξοφληθεί.

Άρθρο 8
Κοινοποίηση στοιχείων
1. Σε εφαρμογή του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 2095/2005, όπως ισχύει, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για τη συλλογή των στοιχείων των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 1 του Κανονισμού, και την κοινοποίησή τους στην Επιτροπή, εντός των προθεσμιών του ιδίου ως άνω άρθρου και σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 5 αυτού.

2. Σε εφαρμογή του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 2095/2005, όπως ισχύει, οι επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης κοινοποιούν στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με ηλεκτρονικό τρόπο (e-mail) τα εξής στοιχεία:

α) τον αριθμό των συμβάσεων, τον αριθμό των παραγωγών, την έκταση και τις τιμές που αναγράφονται στις συμβάσεις, ανά ποικιλία, μέχρι τις 20 Ιουλίου κάθε έτους συγκομιδής,

β) τις παραληφθείσες ποσότητες και την εμπορική αξία, ανά ποικιλία, μέχρι τις 15 Ιουνίου κάθε έτους που έπεται του έτους συγκομιδής και

γ) την εξέλιξη των αποθεμάτων για τη δωδεκάμηνη περίοδο που αρχίζει από 1η Ιουλίου του προηγούμενου έτους συγκομιδής και λήγει στις 30 Ιουνίου του έτους συγκομιδής, μέχρι τις 15 Ιουλίου κάθε έτους.

Άρθρο 9
Κυρώσεις
1. Για την παράβαση των διατάξεων της παρούσας, εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 10 του ν. 4015/2011.

2. Για παράβαση που διώκεται και ποινικά σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4015/2011, οι διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσας εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την άσκηση ποινικής δίωξης.

Άρθρο 10
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται οι διατάξεις της αριθμ. 67002/16-11-2006 (Β΄1742/29-11-2006) απόφασης, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖHΔΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ