Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Παιδείας

Αριθμ. 150277/Α1 – – ΦΕΚ B 2110 – 29.09.2015
Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ο τίτλος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να αποτυπώνεται, σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας χώρου στις σφραγίδες των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, συνοπτικά με τα αρχικά ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΥΠΠΕΘ)