ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ. Προσλήψεις – 30 θέσεις εργασίας

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ (Σ.Π.Α.Π.)

Πρόσληψη τριάντα (30) ατόµων εποχικού προσωπικού, ενόψει της θερινής περιόδου, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το 2017 και συγκεκριµένα για άµεση συντήρηση, πυρασφάλεια και πυροπροστασία των χώρων ευθύνης του ΣΠΑΠ, µε τρίµηνη σύµβαση (βάσει του Νόµου 4325/2015, άρθρο 41, παρ.2) και οκτάωρη απασχόληση ως η 18/2017 Απόφαση ∆.Σ η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.

Οι παραπάνω θέσεις θα κατανεµηθούν ως εξής:
Είκοσι Πέντε (25) ατόµων µε ειδικότητα εργατών (ΥΕ16) και Πέντε (5) ατόµων µε ειδικότητα (∆Ε) οδηγών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι ενδιαφερόµενοι ή νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι τους πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ∆ηµαρχείο Αµαρουσίου (Βασ Σοφίας 9 & ∆ηµ. Μόσχα, 2ος όροφος, γραφείο ΣΠΑΠ) από 27/06/2017 έως και 04/07/2017, και ώρες από 10:00-13:00.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 27/06/2017 έως και 04/07/2017

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 213 2038 292 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες

Το κείμενο της προκήρυξης