Συνδρομή σε άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα στους λιμένες

Συνδρομή σε άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα στους λιμένες

Προσβασιμότητα, πληροφόρηση και παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα στους λιμένες

Ο φορέας εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού λιμένα οφείλει να συνεργάζεται με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα και τους μεταφορείς για τη δημιουργία ή τη διατήρηση συνθηκών πρόσβασης χωρίς διακρίσεις για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, σύμφωνα με την ιδιομορφία, τους περιορισμούς και τις δυνατότητες της κάθε λιμενικής εγκατάστασηςΑριθμ. 8133.1/02/2013 – ΦΕΚ Β 1902 – 05.08.2013
Καθορισμός των διαδικασιών και των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης λιμενικών τερματικών σταθμών όσον αφορά θέματα προσβασιμότητας, πληροφόρησης και παροχής συνδρομής σε άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα στους λιμένες.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Υπόχρεος φορέας εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού λιμένα
1. Υπόχρεοι φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών λιμένα είναι αυτοί που καθορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 9 και 10 του Ν. 3709/2008 (ΦΕΚ Α΄213) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Ο φορέας εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα και τις ανάγκες του λιμένα, θεσπίζει και τηρεί τις απαιτούμενες διαδικασίες και ορίζει Υπεύθυνο δικαιωμάτων επιβατών για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το τις διατάξεις του Ν. 3709/2008 (ΦΕΚ Α΄213) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 και την παρούσα Υπουργική Απόφαση.

3. Δύναται, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα και τις ανάγκες του κάθε λιμένα, ο φορέας εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού να ταυτίζεται με τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα.

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις φορέα εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού λιμένα
1. Ο φορέας εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού λιμένα οφείλει να συνεργάζεται με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα και τους μεταφορείς για τη δημιουργία ή τη διατήρηση συνθηκών πρόσβασης χωρίς διακρίσεις για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, σύμφωνα με την ιδιομορφία, τους περιορισμούς και τις δυνατότητες της κάθε λιμενικής εγκατάστασης.

2. Με την επιφύλαξη των συνθηκών πρόσβασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο φορέας εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού οφείλει, στον τομέα αρμοδιότητας, του να συνεργάζεται με τον μεταφορέα για την παροχή της δωρεάν συνδρομής στους επιβάτες με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα, του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 1177/2010.

3. Αιτήματα παροχής δωρεάν συνδρομής που αφορούν στον τομέα αρμοδιότητας του φορέα εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού, διαβιβάζονται από το μεταφορέα ευθύς μόλις καταστούν διαθέσιμα σε αυτόν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 14 παρ. 2 και στο άρθρο 15 παρ. 8 του Ν. 3709/2008 (ΦΕΚ Α΄213) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση μη διαβίβασης αιτήματος από το μεταφορέα, στα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα, ο φορέας εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, σε συνεργασία με το μεταφορέα, για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής.

4. Ο φορέας οφείλει να συνεργάζεται με το μεταφορέα για τον καθορισμό του σημείου συνάντησης, εντός λιμένα ή λιμενικού τερματικού σταθμού, όταν αυτό διαφέρει από το σημείο επιβίβασης και αποβίβασης από το πλοίο, στο οποίο επιβάτες με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα μπορούν να δηλώνουν την άφιξή τους και να ζητούν συνδρομή. Στο σημείο αυτό, το οποίο σηματοδοτείται ευκρινώς, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συνδρομή, τις ευκολίες και τις συνθήκες πρόσβασης του λιμενικού τερματικού σταθμού σε προσβάσιμη μορφή.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει μετά δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως