Τα στοιχεία του ναυτικού φυλλαδίου που αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες

Τα στοιχεία του ναυτικού φυλλαδίου που αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες

Η μεταγραφή των στοιχείων του ναυτικού φυλλαδίου που αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες διενεργείται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 743Αριθμ. 2241.10/47330/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2487/28.06.2018
Καθορισμός ρυθμίσεων περί εκδόσεως και εγγραφής στοιχείων ναυτικών φυλλαδίων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

1. Η μεταγραφή των στοιχείων του ναυτικού φυλλαδίου που αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες διενεργείται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 743 που καθορίζεται από τη ΔΙΕΜ Φ. 06.5/Α 12167/28.9.1983 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης (Β ́ 579).

2. Κατά παρέκκλιση του προτύπου της παρ. 1, το επώνυμο, το όνομα και το όνομα πατρός αναγράφονται, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, όπως αυτά είναι εγγεγραμμένα σε προηγούμενο ταξιδιωτικό ή άλλο δημόσιο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής, που ο υποψήφιος υποχρεούται να επιδείξει, υπό τον όρο ότι η αναγραφή των στοιχείων αυτών έχει λάβει χώρα κατά τον τρόπο αυτό και για την έκδοση των δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών (άρθρο 2 της αριθμ. 3021/19/53/14.10.2005 υπουργικής απόφασης (Β ́ 1440), γεγονός που δηλώνεται υπευθύνως στην αίτηση προς έκδοση ναυτικού φυλλαδίου ή / και αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου.

Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης Ναυτικού Φυλλαδίου

3. Η απογράφουσα αρχή τηρεί φωτοαντίγραφο του εγγράφου αυτού.

4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως