Ταξί που παρέχουν υπηρεσίες με ηλεκτρονική ή τηλεφωνική διαμεσολάβηση

Ταξί που παρέχουν υπηρεσίες με ηλεκτρονική ή τηλεφωνική διαμεσολάβηση

Υποχρεώσεις των ταξί ΕΔΧ και των ΕΙΧ με τα οποία παρέχονται υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών κατόπιν ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησηςΑριθμ. οικ Α 53409/2551 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4065/17.09.2018
Διακριτικά γνωρίσματα των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και εκμισθωμένων Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.), με οδηγό, αυτοκίνητων οχημάτων με τα οποία παρέχονται υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών κατόπιν ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης αδειοδοτημένου κατά τον ν. 4530/2018 (Α’ 59) φορέα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Τα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) οχήματα, με τα οποία παρέχονται οι υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών κατόπιν ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης φορέα που ασκεί ως κύρια οικονομική δραστηριότητα αυτή της μεταφοράς επιβατών κατά τους όρους της παραγρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4530/2018 και έχει λάβει την άδεια της παραγρ. 2 του ίδιου αυτού άρθρου, φέρουν

α. επικολλημένο στην άνω δεξιά γωνία του οπίσθιου ανεμοθώρακα, κατά τρόπο που να μην περιορίζεται η ορατότητα του οδηγού, και στις δύο οπίσθιες θύρες του οχήματος διακριτικό σήμα διαστάσεων 12 cm X 20 cm όπου θα αναγράφεται η επωνυμία ή και ο διακριτικός τίτλος (αν υπάρχει) του φορέα διαμεσολάβησης με ορθής γραφής κεφαλαία γράμματα χρώματος μπλε.

2. Τα Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα που εκμισθώνονται με οδηγό, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. Η.2. της παραγρ. Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), του άρθρου 219Α του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και των κατ’ εξουσιοδότησή τους κανονιστικών πράξεων, με τα οποία παρέχονται οι υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών κατόπιν ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης φορέα που ασκεί ως κύρια οικονομική δραστηριότητα αυτή της μεταφοράς επιβατών, εφόσον ασκεί αποφασιστική επιρροή επί των όρων παροχής της υπηρεσίας από τους οδηγούς κατά τους όρους της παραγρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4530/2018, και έχει λάβει την άδεια της παραγρ. 2 του ίδιου αυτού άρθρου, φέρουν:

α. επικολλημένο στην άνω δεξιά γωνία του οπίσθιου ανεμοθώρακα, κατά τρόπο που να μην περιορίζεται η ορατότητα του οδηγού, και στις δύο οπίσθιες θύρες του οχήματος διακριτικό σήμα διαστάσεων 12 cm X 20 cm όπου θα αναγράφεται η επωνυμία ή και ο διακριτικός τίτλος (αν υπάρχει) του φορέα  διαμεσολάβησης με ορθής γραφής κεφαλαία γράμματα χρώματος μπλε.

β. τα διακριτικά γνωρίσματα και τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία της κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού της παρ. 1 του άρθρου 105 του ν. 4199/2013 (Α’ 216).3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ Τεύχος Β 4065/17.09.2018) δηλαδή από 3 Οκτωβρίου 2018

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Υποχρεώσεις οδηγών, ιδιοκτητών και επιβατών ταξί και άλλων ΕΔΧ αυτοκινήτων