Β Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Πρόσληψη 3 ατόμων

Η Β΄ Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως το τέλος του έργου, εφόσον αυτό συνεχισθεί, για την υλοποίηση του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου, της πράξης ένταξης «Κατασκευή δικτύων απορροής ομβρίων υδάτων δήμου Παιανίας. Β΄ φάση» που υπάγεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Ε.Π.«Αττική» του Ε.Σ.Π.Α 2007-2013, που θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία από την Β΄Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στην Αθήνα.

Υποβολή αιτήσεων και Προθεσμία συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, Λ.Συγγρού 98-100, Τ.Κ. 11741- Αθήνα, απευθύνοντάς την υπόψη κ. Τσοπέη Κυριακής (τηλ. Επικοινωνίας 210.3240563 εσωτ. 109).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 4/7/2014 έως και 14/7/2014.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΘΙΥΓ-ΠΜΒ/document

Πηγή: Δημοσιογραφικά – ydmed.gov.gr