Βουλευτικές εκλογές 2015. Πίνακας προθεσμιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Των κυριοτέρων προθεσμιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015