Βουλευτικές εκλογές 2015. Προσωρινή απαλλαγή από έλεγχο στρατολογικής κατάστασης Ελλήνων εξωτερικού

Αριθμ. Φ. 420/1/80022/Σ. 3 – ΦΕΚ B 7 – 08.01.2015

Προσωρινή απαλλαγή από τον έλεγχο της στρατολογικής κατάστασης, των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών), οι οποίοι θα έλθουν στην Ελλάδα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Οι Έλληνες του εξωτερικού, πλην των λιποτακτών, που έρχονται στην Ελλάδα για να ασκήσουν το εκλογικό
τους δικαίωμα στις βουλευτικές εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν την 25η Ιανουαρίου 2015, απαλλάσσονται
από τον έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης για το διάστημα από 12−01−2015 μέχρι και 08−02−2015.

2. Η ποινική δίωξη των, κατά την προηγούμενη παράγραφο, απαλλασσομένων και διατελούντων σε ανυποταξία αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα που ισχύει η απαλλαγή αυτή.

Άρθρο 2
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ