Βουλευτικές εκλογές 2019. Ελληνες εξωτερικού. Απαλλαγή από έλεγχο στρατολογικής κατάστασης

Βουλευτικές εκλογές 2019. Απαλλαγή από έλεγχο στρατολογικής κατάστασης Ελλήνων του εξωτερικού

Προσωρινή απαλλαγή από τον έλεγχο της στρατολογικής κατάστασης των Ελλήνων του εξωτερικού για να ψηφίσουν
Αριθμ. Φ.420/7/41073/Σ.10628 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2479/24.06.2019
Προσωρινή απαλλαγή από τον έλεγχο της στρατολογικής κατάστασης των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών), οι οποίοι θα έρθουν στην Ελλάδα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

Μάθε που ψηφίζεις

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Απαλλαγή από έλεγχο στρατολογικής κατάστασης

1. Οι Έλληνες του εξωτερικού, πλην των λιποτακτών, που έρχονται στην Ελλάδα για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, απαλλάσσονται από τον έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης για το διάστημα από 03 μέχρι και 12 Ιουλίου 2019.

2. Η ποινική δίωξη των, κατά την προηγούμενη παράγραφο, απαλλασσομένων και διατελούντων σε ανυποταξία αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα που ισχύει η απαλλαγή αυτή.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως