Τι αναγράφεται υποχρεωτικά στα έγγραφα κυκλοφορίας αυτοκινήτων

Έγγραφα κυκλοφορίας αυτοκινήτων

Τι αναγράφεται υποχρεωτικά στα έγγραφα κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων

Για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήματος να αναγράφονται υποχρεωτικά, στο χώρο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» στην όψη Β του εντύπου άδειας κυκλοφορίας, τα διανυθέντα κατά την εισαγωγή του χιλιόμετρα, όπως αυτά φαίνονται στο οικείο Πιστοποιητικό Ταξινόμησης ΟχήματοςΑΑΔΕ
Αθήνα , 18 /9/2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΕΦ Β 1175658 ΕΞ 2017

Θέμα: Κοινοποίηση του υπ΄αριθμ. πρωτ. Α39840/2275/19-6-2017 εγγράφου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις περί της υπ΄αριθμ. οικ. 37152/2620/23-5-2017 (1849 Β΄) Κ.Υ.Α. , αναφορικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. Α39840/2275/19-6-2017 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Κοινοποιούμε το ως άνω σχετικό, για ενημέρωση των Υπηρεσιών σας, καθώς με την εν θέματι Κ.Υ.Α. θεσπίστηκε η υποχρέωση όπως για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήματος να αναγράφονται υποχρεωτικά, στο χώρο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» στην όψη Β του εντύπου άδειας κυκλοφορίας, τα διανυθέντα κατά την εισαγωγή του χιλιόμετρα, όπως αυτά φαίνονται στο οικείο Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχήματος.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΙΤΗΣ

Η εφαρμογή του TAXISNET για να εκτυπώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας 2018