Υποχρεωτικό χρονικό διάστημα μεταξύ κατάσχεσης και πλειστηριασμού

Υποχρεωτικό χρονικό διάστημα μεταξύ κατάσχεσης και πλειστηριασμού

Ακύρωση πλειστηριασμού λόγω εσφαλμένου υπολογισμού

 

Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο Αύγουστος δεν υπολογίζεται στο υποχρεωτικό 7μηνο, που πρέπει να διατρέξει από την περάτωση της κατάσχεσης έως και τη διενέργεια του αναγκαστικού ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

Η Τράπεζα προσδιόρισε τον πλειστηριασμό στις 03.03.2021, μετά εφτά (7) μήνες και έντεκα ημέρες από την περάτωση της κατάσχεσης, που έλαβε χώρα στις 20.07.2020.

Πλην όμως, στον υπολογισμό του επταμήνου, συμπεριέλαβε και το χρονικό διάστημα από 1-31 Αυγούστου, κατά παράβαση της διάταξης του αρ. 940Α, 998 παρ. 2, 954 παρ. 2 στοιχ. ε΄ ΚΠοΛΔ, διότι η επτάμηνη προθεσμία αναστέλλεται από 1η έως 31 Αυγούστου (ανάλογη εφαρμογή αρ. 147 παρ.2 ΚΠολΔ).

Ακυρώνεται η κατασχετήρια έκθεση και ο πλειστηριασμός

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΟΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Αριθμός Απόφασης 93/2021

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

«Με την υπό κρίση ανακοπή τους, οι ανακόπτουσες ζητούν, για τους λόγους που αναφέρουν, να ακυρωθούν: (α) οι από 3-12-2019 επιταγές προς πληρωμή του πληρεξούσιου Δικηγόρου της καθ’ ης, που τέθηκαν παρά πόδα ακριβών αντιγράφων των πρώτων εκτελεστών απογράφων των με αριθμ. διαταγών πληρωμής του Δικαστή του Δικαστηρίου αυτού & (β) η με αριθμ. … έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου …, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση από την καθ’ ης, σε ακίνητα ιδιοκτησίας τους. Πρόκειται για εκδικαζόμενη, κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (άρθρα 614 επ. ΚΠολΔ), ανακοπή των άρθρων 933 επ. ΚΠολΔ (κατ’ άρθρο 937 παρ. 3 ΚΠολΔ), που εφαρμόζονται εν προκειμένω, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με τις διατάξεις του ν. 4335/2015 (άρθρο 9 παρ. 3 του άρθρου πρώτου ν. 4335/2015), δεδομένου ότι η εκτελεστική διαδικασία άρχισε στις … με την επίδοση στους ανακόπτοντες, των από … επιταγών προς πληρωμή, κάτωθι αντιγράφων των πρώτων εκτελεστών απογράφων των προαναφερόμενων διαταγών πληρωμής του Δικαστή του Δικαστηρίου αυτού, ήτοι μετά την 1η-1-2016 (βλ. τις υπ’ αριθμ. …/2019 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, …). Περαιτέρω, η κρινόμενη ανακοπή υπάγεται στο παρόν καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο Δικαστήριο (άρθρο 933 ΚΠολΔ). Κατά το μέρος της ανακοπής που αφορά όμως, στην ακύρωση των από … επιταγών προς πληρωμή που τέθηκαν κάτωθι αντιγράφων εξ απογράφων εκτελεστών των εκδοθεισών (και) σε βάρος των ανακοπτόντων, διαταγών πληρωμής με αριθμούς … & … του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, πρέπει να λεχθούν τα εξής: Εκκρεμούν οι από 2-1-2020 με αρ. κατ. … ανακοπές των άρθρων 632 παρ. 1 & 933 ΚΠολΔ με τις οποίες οι ανακόπτοντες ζητούν την ακύρωση των εκτελεστών τίτλων, ήτοι των προαναφερόμενων διαταγών πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και των από … επιταγών προς πληρωμή που τέθηκαν κάτωθι αντιγράφων εξ απογράφων εκτελεστών των ανωτέρω διαταγών πληρωμής, για τον αναφερόμενο σε αυτές λόγο που ταυτίζεται κατά περιεχόμενο, με το λόγο της ένδικης ανακοπής, υπό στοιχ. 3, η επίδοση των οποίων στην καθ’ ης Τράπεζα δεν αμφισβητείται και η συζήτηση των οποίων ορίστηκε στις …, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Επομένως, υφισταμένης ταυτότητας ιστορικής και νομικής βάσης και διαδίκων, η δίκη που ανοίχτηκε με την υπό κρίση ανακοπή, κατά το μέρος της που αφορά στην – για τον προαναφερόμενο λόγο -ακύρωση των από … επιταγών προς πληρωμή που τέθηκαν κάτωθι αντιγράφων εξ απογράφων εκτελεστών των εκδοθεισών (και) σε βάρος των ανακοπτόντων διαταγών πληρωμής με αριθμούς … του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, θα πρέπει να ανασταλεί λόγω εκκρεμοδικίας, κατ’ άρθρο 222 ΚΠολΔ, μέχρι να περατωθούν οι ανοιχθείσες δίκες επί των από 2-1-2020 ανακοπών, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Κατά τα λοιπά, η ανακοπή ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, κατ’ άρθρο 934 παρ. 1 περ. α’ ΚΠολΔ, διότι κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού στις 11-9-2020 και επιδόθηκε στην καθ’ ης, στις 22-9-2020 (βλ. την υπ’ αριθμ. …Γ/2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά,…), ήτοι, εντός της προθεσμίας των σαράντα πέντε ημερών των άρθρων 934 παρ. 1 στοιχ. α’ εδ. α’ και 147 παρ. 2 ΚΠολΔ από την επίδοση αντιγράφου της προσβαλλόμενης κατασχετήριας έκθεσης στους ανακόπτοντες, που έλαβε χώρα στις 20-7-2020. Ως εκ τούτου, η ανακοπή πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω, ως προς το παραδεκτό και τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της. Περαιτέρω, οι από 15-12-2020 πρόσθετοι λόγοι ανακοπής ασκήθηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα, αφού το δικόγραφο αυτών κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 18-12-2020 και επιδόθηκε στην καθ’ ης στις 22-12-2020 (βλ. την υπ’ αριθμ. …Γ/2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιά, …), δηλαδή εντός της οριζόμενης, κατ’ άρθρα 585 παρ. 2 εδ. β’ ΚΠολΔ (σε συνδυασμό με τα άρθρα 591 παρ. 1 εδ. α’ και 614 επ. ΚΠολΔ) και 933 παρ. 1 εδ. γ’ ΚΠολΔ, οκταήμερης προθεσμίας πριν τη σημερινή συζήτηση της κρινόμενης ανακοπής. Ως εκ τούτου, οι πρόσθετοι λόγοι της κατ’ άρθρο 933 του ΚΠολΔ ανακοπής πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω, ως προς το παραδεκτό και τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα τους.

 
 

Συνεπώς, εσφαλμένα προσδιορίστηκε με την προσβαλλόμενη έκθεση, ο πλειστηριασμός των ακινήτων των ανακοπτόντων για την 3η-3-2021, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 940Α ΚΠολΔ και πρέπει να γίνει δεκτός ο λόγος αυτός της ανακοπής και να ακυρωθεί η επίμαχη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας, ενώ παρέλκει η εξέταση του παραδεκτού και της βασιμότητας των υπό στοιχ. 1, 2, 3, 4, 5, 1ος πρόσθετος, λόγων της ανακοπής που αφορούν την ακυρότητα (και) της ως άνω πράξης. Τέλος, η δικαστική δαπάνη πρέπει να συμψηφιστεί μεταξύ των διαδίκων λόγω του ιδιαίτερα δυσχερούς της ερμηνείας των κανόνων δικαίου που εφαρμόστηκαν (άρθρο 179 ΚΠολΔ), όπως ορίζεται ειδικότερα, στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ με παρόντες τους διαδίκους, την ανακοπή και τους πρόσθετους λόγους

αυτής.

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την εκδίκαση της από 9-9-2020 (Γ.Α.Κ…., ……) ανακοπής κατά το μέρος της που αφορά στην ακύρωση – για τον υπό στοιχ. 3 λόγο αυτής – των από 3-12-2019 επιταγών προς πληρωμή που τέθηκαν κάτωθι αντιγράφων εξ απογράφων εκτελεστών των εκδοθεισών (και) σε βάρος των ανακοπτόντων διαταγών πληρωμής με αριθμούς …. του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εωσότου περατωθούν οι δίκες επί των από 2-1-2020 με αρ. κατ. … 2020 ανακοπών των ανακοπτόντων κατά της καθ’ ης η ανακοπή, που εκκρεμούν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (άρθρα 614 επ. ΚΠολΔ).

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε στο σκεπτικό, ως απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ, κατά τα λοιπά, την ανακοπή.

ΑΚΥΡΩΝΕΙ την με αριθμό … έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, …

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων»

 

Το πλήρες κείμενο της απόφασης δημοσιεύεται στο dsanet.gr