Άδειες κυκλοφορίας ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων

Αριθμ. οικ. 24435 – ΦΕΚ Β 2544 – 10.10.2013

Καθορισμός μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων ανά Διοικητική Μονάδα – έδρα ΕΔΧ καθώς και επιμερισμός των αδειών αυτών για κάθε έδρα και κατηγορία (ΤΑΞΙ –ΕΙΔ.ΜΙΣΘ και ΕΙΔ.ΜΙΣΘ ΑΜΕΑ)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τον μέγιστο αριθμό αδειών αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων με επιμερισμό κατά κατηγορία (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔ.ΜΙΣΘ ΑΜΕΑ) ανά έδρα των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, όπου εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για νέα άδεια ΕΔΧ ή μετατροπή υφισταμένης αδείας ΕΔΧ σε ΕΙΔ.ΜΙΣΘ, μετά την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου Α=[(Π+Πν)/1000]*Σi (παρ. 2 άρθρο 85, Ν. 4070/2012), όπως περιγράφεται με τους αντίστοιχους υπολογισμούς σε πίνακα στο Παράρτημα I της απόφασής μας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Οι υπολογισμοί στους Πίνακες του παραρτήματος για τις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων να γίνουν λαμβάνοντας υπόψη τις παραδοχές και τις παραμέτρους που προτείνει η γνωμοδοτική επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 85 του Ν. 4070/2012 κατά την από 17.09.2013 συνεδρίασή της.
Αναλυτικότερα εφαρμόζεται ο μαθηματικός τύπος της παρ. 2 του άρθρου 85 του Ν. 4070/2012:
Μέγιστος αριθμός Α=[(Π+Πν)/1000]*Σi όπου:
• Α = ο μέγιστος αριθμός αδειών ανά έδρα.
• Π = μόνιμος πληθυσμός της έδρας σύμφωνα με την απογραφή του 2011 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής – πηγή: Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
• Πν = 0 (για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας – εγκύκλιος Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών με αριθμό Α 20534/1646/04.05.2012).
• Σi = 1,5 (όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 85 του Ν. 4070/2012 και μετά την από 17.09.2013 γνώμη της επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 85 του Ν. 4070/2012).
Οι υπολογισμοί για τον επιμερισμό των αδειών Ε.Δ.Χ. ανά κατηγορία ΤΑΞΙ – ΕΙΔ.ΜΙΣΘ – ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.ΑΜΕΑ και κατά Διοικητική Μονάδα να γίνουν λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία:

Ο αριθμός των οχημάτων ΕΙΔ.ΜΙΣΘ ορίζεται:

σε ένα (1) στην 1η Διοικητική Μονάδα ΕΔΧ και

σε ένα (1) στη 2η Διοικητική Μονάδα ΕΔΧ

των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, ενώ για τις υπόλοιπες Διοικητικές Μονάδες των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ορίζεται σε ποσοστό 0% χ {Α}, όπου {Α} είναι ο μέγιστος αριθμός ΤΑΞΙ σύμφωνα με τον προαναφερόμενο μαθηματικό τύπο.

Σε ότι αφορά τα ΕΙΔ.ΜΙΣΘ ΑΜΕΑ ορίζεται ότι για όλες τις Διοικητικές Μονάδες των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ο αριθμός τους θα είναι 0 (μηδέν).

Όταν από τους υπολογισμούς προκύπτουν δεκαδικά ψηφία γίνεται στρογγυλοποίηση στη πλησιέστερη ακέραιη μονάδα, ενώ το υπόλοιπο του {Α} είναι οι άδειες ΤΑΞΙ.

Η μετατροπή υφιστάμενων αδειών Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ σε Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔ.ΜΙΣΘ καθώς και η χορήγηση νέων αδειών Ε.Δ.Χ. να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 85, 106 και 11 του Ν. 4070/2012 και της υπουργικής απόφασης με αριθμό οικ. Α/49536/4711/12 (ΦΕΚ 3357Β/17.12.2012): Διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης και χορήγησης νέων αδειών κυκλοφορίας Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4070/2012 (Α΄82) και κάθε άλλης διάταξης.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Βόλος, 26 Σεπτεμβρίου 2013
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

 

Σχετικές διατάξεις

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τΑ/7-6-2010).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 129/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Φ.Ε.Κ. 222/Α΄/27.12.2010).
3. Του άρθρου 85 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/τΑ/10-04-2012) «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μεταφορών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
4. Την υπ΄αριθμ. Α 20534/1646/4.5.2012 (ΑΔΑ: Β49Λ1-ΣΟΤ) εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (Α΄82) «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» και διευκρινήσεις επ΄αυτών αναφορικά με θέματα Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων.
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α 24679/2067/31.5.2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΒ1-9ΩΓ) εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Διευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν. 4070/2012 (Α΄82) «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
6. Την υπ’ αριθμ. Α 28480/2481/7.2.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΥ1-ΩΣΑ) εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Διευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν. 4070/2012 (Α΄82) αναφορικά με θέματα λειτουργίας των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων».
7. Την υπ’ αριθμ. 88/10.05.2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας (Φ.Ε.Κ. 1128/Β΄/10.05.2013) με την οποία καθορίστηκαν οι έδρες των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στις Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.
8. Την υπ’ αριθμ. Α/49536/4711/12 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3357Β/17.12.2012) Διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης και χορήγησης νέων αδειών κυκλοφορίας Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4070/2012 (Α΄82).
9. Την υπ’ αριθμ. 13498/28.05.2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης άδειας Ε.Δ.Χ. σε άλλο τύπο σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 (ΑΔΑ: ΒΕΧΒ7ΛΡ-ΝΧΧ).
10. Τη γνώμη της επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 85 του Ν. 4070/2012 που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17207/27.5.2013 απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 19523/6.9.2013 όμοια και διατυπώθηκε στην από 17.09.2013 συνεδρίασή της (αριθμ. πρακτικού 04/2013).
11. Τα από 28.12.2012 δημοσιευθέντα στοιχεία απογραφής πληθυσμού για το έτος 2011 της Εθνικής Στατιστικής Αρχής.
12. Το γεγονός ότι από τα διαθέσιμα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δεν προκύπτει το σύνολο των διανυκτερεύσεων ανά έδρα κατά τα τελευταία τρία έτη πριν τον υπολογισμό (Μάρτιος 2013) και άρα την ανάγκη προσδιορισμού του Πν ως μηδενικού, όπως αναφέρεται στην υπ΄αριθμ. Α 20534/1646/04.05.2012 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
13. Τον υφιστάμενο αριθμό αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ανά Διοικητική μονάδα – έδρα των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων.
14. Την ανάγκη καθορισμού ανά Διοικητική Μονάδα – έδρα της διαφοράς μεταξύ του μεγίστου αριθμού των αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ, ΕΙΔ.ΜΙΣΘ και ΕΙΔ.ΜΙΣΘ ΑΜΕΑ) και του αριθμού των υφιστάμενων αδειών Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ, ΕΙΔ.ΜΙΣΘ και ΕΙΔ.ΜΙΣΘ ΑΜΕΑ).
15. Το με αριθμ. πρωτ. 22587/09.09.2013 έγγραφό μας «Αποστολή κατάστασης αιτούντων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων για ανάρτηση στο Διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων» και τη συνημμένη σε αυτό κατάσταση (ΑΔΑ: ΒΛ9Ρ7ΛΡ-ΚΞ9).
16. Τις σχετικές αιτήσεις που υποβλήθηκαν στις Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων για απόκτηση νέων αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και μετατροπής υφισταμένων αδειών Ε.Δ.Χ. σε ΕΙΔΜΙΣΘ.
17. Τις σημερινές ανάγκες εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.
18. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (άρθρου 90 Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005) ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας,