Έκδοση άδειας κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων δοκιμαστικής κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Διεύθυνση Μεταφορών οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

2. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου για την εγγραφή και το αντικείμενο εργασιών της ενδιαφερόμενης επιχείρησης

3. Παράβολο Δημόσιου Ταμείου 18 €

4. Επιστολή Τραπέζης / Πιστοποιητικό Τελωνείου εισαγωγής για τον αριθμό των εισαχθέντων αυτοκινήτων κατά το προηγούμενο ή τρέχον έτος (προκειμένου για αντιπρόσωπο / εισαγωγέα)

5. Αποδεικτικό Δημόσιου Ταμείου για την καταβολή τελών δοκιμαστικής κυκλοφορίας 95,5 €

6. Βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ. για την εγγραφή της επιχείρησης στους φορολογικούς καταλόγους και τον αριθμό πωληθέντων αυτοκινήτων (ανάριθμων) κατά το προηγούμενο ή το τρέχον οικονομικό Έτος

7. Αίτηση