Αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων μέσω gov.gr

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr

 

Νόμος 4961/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 146/27.07.2022
Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 76
Αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – Ε.Ψ.Π.) – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 27 ν. 4727/2020

Στο άρθρο 27 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) προστίθεται παρ. 5, ως εξής:

«5. Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων που έχουν εκδοθεί μέσω της Ε.Ψ.Π., τόσο κατά τη συναλλαγή των διοικούμενων με τους φορείς του δημόσιου τομέα όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα, αρκεί η επίκληση του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης της παρ. 4.»