Αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι

Αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι

Διαχειριστικά μέτρα για την αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι (Plesionika narval-PVJ)
Αριθμ. 1783/116963 – ΦΕΚ Τεύχος B 2047/04.06.2019
Τροποποίηση της 1177/57236/21-03-2019 απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού ΑΑΤ:
«Διαχειριστικά μέτρα για την αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι (Plesionika narval-PVJ)».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 1177/57236/21- 03-2019 απόφαση, ως εξής:

Άρθρο 1
Η παράγραφος 2 του άρθρου 2, αντικαθίσταται ως εξής:

«…2. Για την άσκηση της δραστηριότητας, απαιτείται ο εφοδιασμός του σκάφους με άδεια αλίευσης. Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας αλίευσης είναι το σκάφος να διαθέτει σε ισχύ αλιευτική άδεια με το εργαλείο κλωβός (FPO), κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2, του άρθρου 1, του β.δ. 666/1966 «Περί αδειών αλιευτικών σκαφών», όπως ισχύει.»

Άρθρο 2
Η παράγραφος 2 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:

«…2. α) Οι χρησιμοποιούμενοι παραλληλεπίπεδοι κλωβοί αποτελούνται από άκαμπτο μεταλλικό σκελετό με μήκος και πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 80 cm και ύψος που δεν υπερβαίνει τα 45cm, επενδυμένο με πλέγμα με μάτι ύψους τουλάχιστον 12 χιλιοστών (12mm), κατά τη μέτρηση και σχήματος που αποτελείται από τέσσερις τουλάχιστον πλευρές. Το πλέγμα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένο και τοποθετημένο, ώστε το μάτι να παραμένει ανοιχτό. Φέρουν οπωσδήποτε δύο ανοίγματα: ένα στόμιο στο πάνω μέρος, διαμέτρου τουλάχιστον 13 cm και ένα πορτάκι σε πλαϊνή πλευρά.

β) Οι χρησιμοποιούμενοι σφαιροειδείς κλωβοί (κιούρτοι) αποτελούνται από άκαμπτο μεταλλικό σκελετό με διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 80 cm και ύψος που δεν υπερβαίνει τα 45 cm, επενδυμένο με πλέγμα με μάτι ύψους τουλάχιστον 12 χιλιοστών (12mm), κατά τη μέτρηση και σχήματος που αποτελείται από τέσσερις τουλάχιστον πλευρές. Φέρουν οπωσδήποτε δύο ανοίγματα: ένα στόμιο στο πάνω μέρος, διαμέτρου τουλάχιστον 13 cm και ένα πορτάκι σε πλαϊνή πλευρά.»

Άρθρο 3
Το άρθρο 6, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6
Οι αλιευθείσες ποσότητες του είδους και των παρεμπιπτόντων ειδών, καταχωρίζονται από τους επαγγελματίες αλιείς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 2287/40083/7-4-2015 απόφαση «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων του κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (Ο.Σ.Π.Α) και για την υποβολή δεδομένων από τις επιχειρήσεις του τομέα αλιείας» (Β’695). Η παροχή στοιχείων πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ισχύος της άδειας αλίευσης και για το σύνολο της αλιευτικής δραστηριότητας.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η 1177/57236/21-03-2019 απόφαση.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.