Πρόγραμμα Επιδότησης Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου

Πρόγραμμα Επιδότησης Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου

Αριθμ. Φ14/02/182964/1525 – ΦΕΚ B 2457 – 13.11.2015
Τροποποίηση της με Α.Π. Φ14/02/173602/533/23.03.2015 (ΦΕΚ 479/Β ́/30.3.2015, ΑΔΑ 7ΘΕΞ465ΦΘΗ−2Β5) κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο: «Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους φορείς υποδοχής και ελέγχου των αιτήσεων και πιστοποίησης της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για την καταβολή της χρηματοδότησης και την κάλυψη των εξόδων τους, απαιτούμενα δικαιολογητικά δημοσιονομικής τακτοποίησης των πληρωμών και λοιπές λεπτομέρειες για την υλοποίηση των δράσεων αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες»

1. Την τροποποίηση των παραγράφων 1 και 4, του άρθρου 1, της με Α.Π. Φ14/02/173602/533/23.03.2015 (ΦΕΚ Β/479/30.3.2015, ΑΔΑ 7ΘΕΞ465ΦΘΗ−2Β5) κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο: «Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο Π.Δ.Ε προς τους φορείς υποδοχής και ελέγχου των αιτήσεων και πιστοποίησης της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για την καταβολή της χρηματοδότησης και την κάλυψη των εξόδων τους, απαιτούμενα δικαιολογητικά δημοσιονομικής τακτοποίησης των πληρωμών και λοιπές λεπτομέρειες για την υλοποίηση των δράσεων αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες», ως ακολούθως:
«1. Η καταβολή της χρηματοδότησης στις εταιρίες του Παραρτήματος Ι, της Υπουργικής Απόφασης με αριθ. πρωτ. Φ14/02/19398/2927/12.11/2014 (ΦΕΚ Β ́/3071/14.11.2014, ΑΔΑ: Ω7Ζ70−Δ72), εφεξής «φορείς», με τους οποίους θα συναφθούν οι συμβάσεις του Άρθρου 13 της ως άνω αναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης, διενεργείται τμηματικά σε δύο δόσεις και ειδικότερα:
α) 1η δόση, που ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 40% του προϋπολογισμού της δράσης που διαχειρίζονται, με την υπογραφή της σύμβασης.
β) 2η δόση για το υπόλοιπο ποσό, μετά από αίτηση των φορέων και ανάλογα με την πορεία των πληρωμών και την εξέλιξη της δράσης.
4. Η καταβολή της δεύτερης δόσης, θα πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής από τους φορείς αίτησης καταβολής δόσης, υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης καλής εκτέλεσης για τη χρηματοδότηση που έχει ήδη καταβληθεί και έκδοσης πιστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 3, από το Φορέα Ελέγχου της δράσης που ορίζεται στο άρθρο 12 της  υπουργικής απόφασης με αριθ. πρωτ. Φ 14/02/19398/2927/12.11.2014 (ΦΕΚ Β ́/3071/14.11.2014, ΑΔΑ: Ω7Ζ70−Δ72).»
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Φ14/02/173602/533/23.03.2015 (ΦΕΚ Β ́/479/30.3.2015, ΑΔΑ 7ΘΕΞ− 465ΦΘΗ−2Β5) κοινή υπουργική απόφαση.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

————–
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2015

Πρόγραμμα Επιδότησης Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου

Μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2015 η κατάθεση δικαιολογητικών πιστοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης

Στα τέλη Σεπτεμβρίου έγινε η εκταμίευση της πρώτης δόσης, ύψους 6.000.000 €, για το πρόγραμμα επιδότησης εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, που υλοποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τις Επιχειρήσεις Παροχής Αερίου Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού 15.000.000 €.

Στην Αττική έχουν υποβληθεί για υπαγωγή στο Πρόγραμμα 4.736 αιτήσεις και έχουν εγκριθεί έως σήμερα 3.607, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 4.700.000 €.

Στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλία έχουν υποβληθεί για υπαγωγή στο Πρόγραμμα 3.131 και 3.159 αιτήσεις και έχουν εγκριθεί 1.770 και 2.652 αιτήσεις αντίστοιχα. Ο συνολικός προϋπολογισμός των εγκεκριμένων αιτήσεων ανέρχεται σε 1.855.000 € για τη Θεσσαλονίκη και 2.953.000 € για τη Θεσσαλία.

Η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των φακέλων βρίσκεται σε εξέλιξη από τις ΕΠΑ, στο πλαίσιο της οποίας γίνεται, κατά σειρά προτεραιότητας, η απόδοση στους αναδόχους εγκαταστάτες του ποσού της επιδότησης που αντιστοιχεί στις μετατροπές που υλοποίησαν.

Επισημαίνεται στους πολίτες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ότι, προκειμένου να επισπευσθεί η εκταμίευση του ποσού της επιδότησής τους, θα πρέπει να υποβάλλουν άμεσα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου (καταληκτική ημερομηνία 23 Οκτωβρίου 2015)

———————————–
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αθήνα, 30 Ιουλίου 2015

Τροποποίηση προθεσμιών για τη δράση αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου κατοικιών με συστήματα φυσικού αερίου

Παράταση μέχρι και 30-09-2015

Νέες προθεσμίες για τη Δράση επιδότησης της «Αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» προβλέπει η Απόφαση που υπέγραψε (επίκειται η δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνος Σκουρλέτης, με την οποία τροποποιεί την αρχική Απόφαση του 2014.

Η τροποποίηση κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου χιλιάδες ενδιαφερόμενοι που έχουν υποβάλλει αιτήσεις, να προλάβουν να προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών, τόσο για την αίτηση, όσο και για την πιστοποίηση,- στη συνέχεια,- της ολοκλήρωσης του έργου της αντικατάστασης των συστημάτων θέρμανσης. Βασικά της σημεία είναι τα εξής:

Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή δικαιολογητικών που χρειάζονται ώστε να θεωρηθεί πλήρης η αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσκομίσουν δικαιολογητικά μέχρι και τις 30/09/2015 (αντί για 30/07/2015).

Προϋπόθεση για την επιδότηση είναι οι αιτούντες να έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου αποκλειστικά μέσα στο χρονικό διάστημα από 25/09/2014 έως και 14/08/2015.

Τα δικαιολογητικά που δείχνουν ότι ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση της εσωτερικής εγκατάστασης και ότι καταβλήθηκε η συμμετοχή του ωφελούμενου, θα υποβάλλονται το αργότερο μέχρι τις 23/10/2015

———–
Μεγάλη συμμετοχή στο πρόγραμμα επιδότησης για την αντικατάσταση οικιακών συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου από συστήματα φυσικού αερίου

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2015

Σε εξέλιξη, με μεγάλη συμμετοχή και ωφέλεια νοικοκυριών, το πρόγραμμα επιδότησης για την αντικατάσταση οικιακών συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου από συστήματα φυσικού αερίου

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα προκηρύχθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2014, και καλύπτει δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν ήδη μετά τις 25 Σεπτεμβρίου 2014, για τις αιτήσεις που εγκρίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος.

Ενδεικτικές της επιτυχίας του προγράμματος είναι οι επιστολές του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, με τις οποίες ζητούν από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, με δεδομένο ότι ήδη εξαντλήθηκαν οι διατιθέμενοι πόροι, την εξεύρεση επιπλέον πόρων για τη συνέχιση του προγράμματος και το 2015.

———————————-
Αριθμ. Φ.14/02/19398/2927 – ΦΕΚ B 3071 – 14.11.2014
Προκήρυξη της δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007−2013.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
αποφασίζουμε:

Την προκήρυξη της δράσης με τίτλο «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες», σύμφωνα με τις κάτωθι διαδικασίες και όρους.

Άρθρο 1
Αντικείμενο της Δράσης / Δικαιούχος
Η παρούσα δράση αφορά την επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της βελτίωσης της  ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών.

Δικαιούχος της Δράσης, κατά την έννοια του Ν. 3614/2007, είναι η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης της δράσης και τα σχετικά έντυπα