Απαγόρευση κυνηγιού λόγω χιονόπτωσης στην περιοχή του Δασαρχείου Σουφλίου

kinigi_hioniaΑριθμ. 30123 π.ε – ΦΕΚ Β 121 – 24.01.2014

Απαγόρευση στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Σουφλίου της άσκησης του κυνηγιού όλων των θηραμάτων (τριχωτών και πτερωτών) σε περίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και έντασης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ 5 άρθρου 258 του Ν.Δ 86/1969, (ΦΕΚ 7/18-1-1969 ) «Περί Δασικού Κώδικα», όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205/Α΄/27-09-1975) «περί αντικαταστάσεως και συμπλήρωσης διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικος».
2) Τις διατάξεις της παρ 5 άρθρου της 414958/
29-11-1985 (Β΄ 757/18-02-1985) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πανίδας», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ 2 της 87578/703/06-03-2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/23-04-2007) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πανίδας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3) Τις διαταξεις της παρ. 2 άρθρου 1 του Ν.2503/97 (ΦΕΚ 107Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθμιση Θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με το Π.Δ. 94/93 (ΦΕΚ 40Α΄) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Γεωργίας».
4) Τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 280 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5) Την ανάγκη προστασίας των θηραμάτων στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Σουφλίου, λόγω εξασθενίσεως και περιορισμένης δυνατότητας άμυνάς τους σε περίπτωση χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης.
6) Την 53844/16-8-2013 (ΦΕΚ 2017, τεύχος Β΄) απόφαση Γ.Γ.Π.Α.Δ. Μακεδονίας – Θράκης περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων», αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Σουφλίου την άσκηση του κυνηγιού όλων των θηραμάτων (τριχωτών και πτερωτών) σε περίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και έντασης.

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της μέχρι τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2013 – 2014 (28/2/2014).

Η τήρησή της ανατίθεται στα Δασικά όργανα, στην Ελληνική Αστυνομία, στους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Οι παραβάτες της τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα και των λοιπών περί θήρας διατάξεων που ισχύουν.

Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σουφλί, 9 Ιανουαρίου 2014
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ