Απαγόρευση κυνηγιού σε περιοχή του Χορτιάτη Θεσσαλονίκης

Αριθμ. 43151 – ΦΕΚ Β 2051 – 29.07.2014

Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε έκταση εμβαδού 1.718.903,25 τ.μ. που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Χορτιάτη, Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη, Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων, για πέντε (5) χρόνια, δηλαδή μέχρι την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2019 – 2020, σε έκταση εμβαδού 1.718.903,25 τ.μ. που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Χορτιάτη, Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη, Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Η παραπάνω έκταση απεικονίζεται στο σχετικό απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη κλίμακας 1:15000 και στο απόσπασμα πινακίδας Γ.Υ.Σ. Θέρμης κλίμακας 1:50000, που συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και οριοθετείται ως ακολούθως:

Αφετηρία: Από το νότιο όριο του οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Χορτιάτη ακολουθεί την ασφαλτοστρωμένη οδό προς βάση ραντάρ Πολεμικής Αεροπορίας μέχρι συναντήσεως της δασικής οδού πάρκο κεραιών προς ορειβατικό καταφύγιο Σ.Ε.Ο. Από τη θέση αυτή ακολουθεί τη δασική οδό προς Σ.Ε.Ο. μέχρι συναντήσεως του μονοπατιού των παγοποιών (ορειβατικό μονοπάτι). Από το σημείο αυτό και με κατεύθυνση βορειοδυτική στην περιοχή Κρύα Βρύση ακολουθεί κλάδο του ρέματος Μεγάλη Πέτρα μέχρι τη συμβολή του με το ρέμα Μεγάλη Πέτρα το οποίο και ακολουθεί με βορειοδυτική κατεύθυνση μέχρι συναντήσεως του με τη δασική οδό που διέρχεται από τη θέση Παπά Αλώνι με κατεύθυνση προς τον οικισμό του Χορτιάτη. Στη συνέχεια με κατεύθυνση νοτιοδυτικά ακολουθεί το όριο του οικισμού του Χορτιάτη μέχρι συναντήσεως της αφετηρίας.

Η προαναφερόμενη έκταση εμβαδού 1.718.903,25 τ.μ. εφάπτεται με το υφιστάμενο Καταφύγιο Άγριας Ζωής Χορτιάτη έκτασης 10.925.000 τ.μ. με αποτέλεσμα να προκύπτει μια έκταση στην οποία απαγορεύεται η θήρα συνολικού εμβαδού 12.643.903,25 τ.μ.

Το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης να μεριμνήσει για την έκδοση σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης.

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στην Δασική Υπηρεσία, στην Αστυνομία, στην ΣΤ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης, στους Κυνηγετικούς Συλλόγους του Νομού και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 7 Ιουλίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αθανάσιος Καρούντζος

———

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α΄/27.12.2010).
3. Το Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (ΦΕΚ 7/Α΄/ 18.01.1969) και συγκεκριμένα το άρθρο 258, παράγραφος 5, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969» (ΦΕΚ 205/Α΄/27.09.1975).
4. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/07.07.1994 διαταγή του Υπ. Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
5. Την υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπαγίδας» (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.1985) όπως αυτή τροποποιήθηκε και την υπ’ αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 των Υπουργών Οικονομικών-Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπαγίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ (ΦΕΚ 1495/Β΄/06.09.2010).
6. Το Π.Δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 40/Α/22.03.1993).
7. Το Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄/30.05.1997).
8. Το Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α΄/31.03.2011) και συγκεκριμένα το άρθρο 6 παράγραφος 2.
9. Την υπ’ αριθμ. 53844/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με Εντολή Γενικού Γραμματέα…» (ΦΕΚ 2017/Β΄/16.08.2013).
10. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια – και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/2010).
11. Την υπ’ αριθμ. 4476/06.06.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Ίδρυση Καταφυγίου Αγριας Ζωής Χορτιάτη Δημοτικού Διαμερίσματος Χορτιάτη, Δήμου Χορτιάτη, Νομού Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 810/Β΄/27.06.2001).
12. Το υπ’ αριθμ. 41055/24.05.2013 έγγραφο του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης.
13. Το υπ’ αριθμ. 47882/20.09.2013 έγγραφο του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης.
14. Το υπ’ αριθμ. 70423/14.10.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Θεσσαλονίκης.
15. Το υπ’ αριθμ. 77740 π.ε./10.01.2014 έγγραφό μας.
16. Το υπ’ αριθμ. 3919/23.05.2014 έγγραφο του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης με την συνημμένη σ” αυτό εισηγητική έκθεση.
17. Το υπ’ αριθμ. 40434/30.05.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Θεσσαλονίκης,