Απαγόρευση κυνηγιού σε περίπτωση χιονόπτωσης στην Νιγρίτα

kinigi_hioniaΑριθμ. ΔΑΔ 23./2013 – ΦΕΚ Β 3355 – 30.12.2013

Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονόπτωσης σε όλη την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Νιγρίτας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 258 παρ. 5, εδάφ. δ, ε, στ του Ν. Δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α΄ /1969 «περί Δασικού Κώδικα».
2. Τις διατάξεις της αρ. 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/
12-12-85) κοινή υπουργική απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ. 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188/Β/
31-12-96) κοινή υπουργική απόφαση, άρθρο 3, παρ. 3 και την 87578/703/2007/ (ΦΕΚ 581/Β/23-4-2007) Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτ. και Τροφίμων.
3. Την υπ’ αρ. 137813/434/23-01-81 δ/γή Υπ. Γεωργίας «περί απαγόρευσης κυνηγιού σε περίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και εντάσεως» καθώς και τη με αρ. 90227/185/14-1-2003 δ/γή του.
4. Το Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης» ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010.
5. Την υπ’ αρ. 53844/10-07-2013 Απόφ. Γεν. Γραμ. Απ. Διοίκησης Μ.-Θ. «Εξουσιοδότηση προς υπογραφή ΦΕΚ 2017/Β 16-8-2013.
6. Την ανάγκη προστασίας των θηραμάτων κατά την περίοδο των χιονοπτώσεων και την αποτροπή του κινδύνου εξαφάνισης σπάνιων ειδών, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε σε όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2013-2014 το κυνήγι κάθε θηράματος σε περιπτώσεις χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και έντασης, από τη στιγμή της πλήρους κάλυψης του εδάφους από χιόνια μέχρι την μερική αποκάλυψη του ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των ιχνών των θηραμάτων επ αυτού και την άσκηση του κυνηγιού των πτερωτών θηραμάτων σε περίπτωση επικράτησης δυσμενών για τα πτηνά καιρικών συνθηκών (Χιόνια – παγετός), σε όλη την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Νιγρίτας.

Επίσης απαγορεύουμε την σύλληψη των θηραμάτων στις φωλιές και τα καταφύγιά τους. Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της δασικής υπηρεσίας, της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, της Ελληνικής Αστυνομίας, στους κυνηγετικούς συλλόγους και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σε εφαρμογή του άρθρου 27 του Ν. 2081/92/(ΦΕΚ 154/10-9-92) με το οποίο προστέθηκε νέο άρθρο 29 Α στον Ν. 1558/89, Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα που ρυθμίζουν τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Νιγρίτα, 2 Δεκεμβρίου 2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Δασαρχείου
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ