Απαλλαγή από τον ΕΦΚ ηλεκτρικής ενέργειας

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1029710 ΕΞ 2016 – ΦΕΚ Β 743 – 21.03.2016
Όροι και προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τον ΕΦΚ της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία