Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς

Απόσταξη σύκων και αποσύκων

Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους)
Απόσταξη σύκων (σούμα)

Το τσίπουρο γίνεται με βάση τα σταφύλια, ενώ η σούμα, γίνεται με βάση τα σύκα, τα οποία, αφού μαζευτούν τον Αύγουστο, αφήνονται να ξεραθούν στον ήλιο.

Στα μέσα του Οκτώβρη τα σύκα μεταφέρονται στα αποστακτήρια ή αλλιώς νεμπικαριά.

Εκεί τοποθετούνται σε βαρέλια με νερό όπου παραμένουν για δύο εβδομάδες ώστε να δημιουργηθούν οι μύκητες και να γίνει η ζύμωση.

Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία της απόσταξης.

Τα σύκα, μαζί με διάφορα αρωματικά φρούτα (κυδώνια, μανταρίνια, μήλα, πορτοκάλια), λίγη μαστίχα και γλυκάνισο, τοποθετούνται στα καζάνια μέσα στα οποία βράζουν για τρεις με τρεισήμισι ώρες

Αριθμ. 30/003/000/349 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 212/01.02.2019
Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) των Δημοτικών Ενοτήτων Κεραμιδιού (του Δήμου Ρήγα Φεραίου) και Αργαλαστής (του Δήμου Νοτίου Πηλίου) που υπάγονται στο Νομό Μαγνησίας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
αποφασίζουμε:

Ι. Επιτρέπουμε την απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) Των Δημοτικών Ενοτήτων Κεραμιδιού του Δήμου Ρήγα Φεραίου και Αργαλαστής του Δήμου Νοτίου Πηλίου, υπαγομένων στον Νομό Μαγνησίας, για την περίοδο 2018-2019, επί καταβολή του προβλεπόμενου φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α ́) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, και υπό την προϋπόθεση της τηρήσεως και των λοιπών σχετικών διατάξεων του ν. 2969/2001 και του Καν. (ΕΚ) 110/2008.

Οι χωρικά αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. και του Γ.Χ.Κ., να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου, ως και την τήρηση των διατάξεων του Καν. (ΕΚ) 110/2008.

II. Για τον προσδιορισμό της παραχθησόμενης ποσότητας «προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών», η οποία, για τον υπολογισμό του αντιστοιχούντος φόρου, τελικά θα αναχθεί σε χιλ/μα προϊόντος με αλκοολικό τίτλο 40% vol και θα γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο Τελωνείο Βόλου, να ληφθεί υπόψη το ενεχόμενο στα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα σάκχαρο (εκφραζόμενο ως ιμβερτοσάκχαρο), με βάση την προσδιορισθείσα, από τη Χημική Υπηρεσία Βόλου, περιεκτικότητα αυτών σε σάκχαρο.

III. Ως συντελεστής αποδόσεως σε αλκοόλη να ληφθεί ο ισχύων, για τα σύκα και απόσυκα, βάσει του από 10 Απριλίου 1953 β.δ. «περί διατιμήσεως του Οινοπνεύματος» (σχετική η αριθμ. 17/1953 εγκύκλιος ΓΧΚ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αριθμ. 30/003/000/4147 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5011/09.11.2018
Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) των Δημοτικών Ενοτήτων Ερεσσού-Αντίσσης, Καλλονής, Μήθυμνας, Πέτρας και Πολυχνίτου του Δήμου Λέσβου.

Ι. Επιτρέπουμε την απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) των Δημοτικών Ενοτήτων Ερεσσού-Αντίσσης, Καλλονής, Μήθυμνας, Πέτρας και Πολυχνίτου του Δήμου Λέσβου, για την περίοδο 2018-2019, επί καταβολή του προβλεπόμενου φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ Α’ 265), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και υπό την προϋπόθεση της τηρήσεως και των λοιπών σχετικών διατάξεων του ν. 2969/2001 και του καν.(ΕΚ) 110/2008.

II. Οι κατά τόπον αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. και του Γ.Χ.Κ. να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου, ως και για την τήρηση των διατάξεων του καν (ΕΚ) 110/2008.

III. Για τον προσδιορισμό της παραχθησόμενης ποσότητας «προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών», η οποία, για τον υπολογισμό του αντιστοιχούντος φόρου, τελικά θα αναχθεί σε χιλιόγραμμα προϊόντος με αλκοολικό βαθμό 40 % vol και θα γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο Τελωνείο Μυτιλήνης, το Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Μυτιλήνης θα προβεί στον προσδιορισμό του ενεχόμενου στα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα σακχάρου, τούτου εκφραζόμενου ως ιμβερτοσακχάρου, θα ληφθεί δε ως συντελεστής αποδόσεως ο ισχύων, για τα σύκα και απόσυκα, βάσει του από 10 Απριλίου 1953 Β.Δ. «περί διατιμήσεως του Οινοπνεύματος» (σχετική υπ’ αριθμ. 17/1953 Εγκύκλιος του ΓΧΚ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.