Αρτοποιείο. Δικαιολογητικά άδειας ίδρυσης – εγκατάστασης

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Διεύθυνση Ανάπτυξης οικείας Περιφερειακή Ενότητα

Τα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση με μηχανόσημο 0,04 €
 • Ακριβές αντίγραφο του τίτλου κυριότητας του ακινήτου ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης θεωρημένο από την Εφορία. Σε περίπτωση που το αρτοποιείο είναι εντός πολυκατοικίας, απαιτείται ο κανονισμός της πολυκατοικίας ή απόφαση Γενικής Συνέλευσης των κατοίκων της, από την οποία δεν θα προκύπτει απαγόρευση ίδρυσης του αρτοποιείου.
 • Μελέτη των χώρων του αρτοποιείου σύμφωνα με την παραγωγικότητα του κλιβάνου (σχεδιαγράμματα – κάτοψη – τομή – τοπογραφικό) εις τριπλούν. Επίσης θα αναφέρεται ο τύπος του κλιβάνου, το μοντέλο, οι διαστάσεις αυτού και ο κατασκευαστικός οίκος.
 • Η εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας σύμφωνα με την ΚΥΑ 5905/Φ15/839/95 εφόσον απαιτείται.
  Αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας.
 • Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με την ΚΥΑ 69269/90.
 • Παράβολο Ν. 2516/97 (είναι ανάλογο με το ύψος του προϋπολογισμού του μηχανολογικού εξοπλισμού).
 • Άδεια οικοδομής και κάτοψη θεωρημένα από την αρμόδια πολεοδομία εφόσον υφίσταται το κτίριο, στην οποία η χρήση του χώρου πρέπει να αναφέρεται σε αρτοποιείο.
 • Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.
 • Καταστατικό εταιρείας θεωρημένο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (εφόσον ο φορέας δεν είναι φυσικό πρόσωπο).
 • Μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων που θα τεκμηριώνει την επάρκεια των θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων του προσωπικού, ή των μέσων μεταφοράς που χρησιμοποιεί η επιχείρηση, καθώς και σε άλλη κυκλοφοριακή επίπτωση από τη λειτουργία της μονάδας.
 • Υποβολή αιτιολογικής έκθεσης για την αναγκαιότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και πλήρης σειρά σχεδ/των αρχιτεκτονικής μελέτης (εφόσον προβλέπεται ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση.