ΑΣΕΠ. Αλλαγές στη διαδικασία επιλογής προσωπικού με διαγωνισμό

ΑΣΕΠ. Αλλαγές στη διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό

 

Αριθμ. 52 – ΦΕΚ τεύχος Β 1320/21.03.2022
Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό.

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.)

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 8-27 και την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).
2. Την υπ’ αρ. 2/2022 απόφαση της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ, για τον καθορισμό της διαδικασίας επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού:

Εκδίδει την εγκεκριμένη από την Ολομέλεια του Α.Σ.Ε.Π. κανονιστική απόφαση, που έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Άρθρο 1
Επιλογή προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό

Η διαδικασία πλήρωσης θέσεων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό διεξάγεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΜΕΡΟΣ Β’ του ν. 4765/2021 (άρθρα 8-27), όπως ισχύει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 2
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό

1. Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός για την πλήρωση των θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (εφεξής Ε.Ε.Π.), μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (εφεξής Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε.) των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.4765/2021 διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. μια τουλάχιστον φορά κάθε δύο (2) έτη.
2. Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4765/2021. Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 4765/2021, προβλέπονται ποσοστά για ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών ορίζεται στην προκήρυξη.

Άρθρο 3
Αιτήσεις συμμετοχής – Δικαιολογητικά

Άρθρο 4
Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, άλλες επιτροπές και ομάδες εργασίας

Άρθρο 5
Χρόνος διεξαγωγής – Στάδια πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

Άρθρο 6
Δομή και περιεχόμενο του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

Άρθρο 7
Πίνακες συμμετεχόντων και αποκλειομένων υποψηφίων

Άρθρο 8
Εξεταστικά κέντρα – Εποπτεία διαγωνισμού

Άρθρο 9
Απαντητικά Φύλλα – Τετράδια εξέτασης

Άρθρο 10
Χρήση ηλεκτρονικών συσκευών εξέτασης μαθήματος

Άρθρο 11
Αναβολή διαγωνισμού

Άρθρο 12
Πρόγραμμα διαγωνισμού

Άρθρο 13
Κατανομή υποψηφίων στις αίθουσες

Άρθρο 14
Εποπτεία αιθουσών και έλεγχος ταυτοτήτων

Άρθρο 15
Υποχρεώσεις υποψηφίων

Άρθρο 16
Εξεταστέα ύλη

Άρθρο 17
Προσδιορισμός θεμάτων

Άρθρο 18
Διενέργεια της γραπτής εξέτασης

Άρθρο 20
Ορισμός βαθμολογικών κέντρων, βαθμολογητών και αναβαθμολογητών

 
Άρθρο 21
Βαθμολόγηση γραπτών – αναβαθμολόγηση

Άρθρο 22
Βαθμός μαθήματος ή δοκιμασίας, βαθμός εξέτασης, συνολικός βαθμός διαγωνισμού

Άρθρο 23
Εξέταση ειδικών γνώσεων

Άρθρο 24
Πίνακες βαθμολογίας του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

Άρθρο 25
Πίνακες υποψηφίων προς υποβολή δικαιολογητικών

Άρθρο 26
Προσωρινοί πίνακες κατάταξης, διοριστέων/ προσληπτέων και απορριπτέων υποψηφίων

Άρθρο 27
Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων

Άρθρο 28
Ενστάσεις

Άρθρο 29
Δομημένη Συνέντευξη

Άρθρο 30
Οριστικοί πίνακες

Άρθρο 31
Πρακτικές δοκιμασίες

Άρθρο 32
Κύρωση και δημοσίευση πινάκων

Άρθρο 33
Αιτήσεις θεραπείας

Άρθρο 34
Αναπληρώσεις

Άρθρο 35
Εφαρμογή του συστήματος των γενικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 36
Συμμετοχή σε γραπτό διαγωνισμό

Άρθρο 37
Χρόνος και τρόπος εξέτασης

Άρθρο 38
Ειδική Επιτροπή

Άρθρο 39
Διενέργεια της Ειδικής εξέτασης – Βαθμολόγηση

Άρθρο 40
Λοιπές διατάξεις
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ειδικώς με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Άρθρο 41
Λοιπές ρυθμίσεις

1. Ο τρόπος απόδειξης των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων καθορίζεται με τα πάγια μέρη που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 4765/2021. Μέχρι την έκδοση αυτών, ο τρόπος απόδειξης καθορίζεται στην οικεία προκήρυξη.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η υπ’ αρ. 42948/10.12.2003 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β’ 1854).

3. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αριθμ. 52 – ΦΕΚ τεύχος Β 1320/21.03.2022
Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό.