Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, προσκαλεί όσες και όσους υποψήφιους Δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησης τους διάρκειας 6 μηνών, στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΠ να υποβάλουν την αίτηση τους, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται, μέχρι 26 Ιουνίου 2017

Η πρόσκληση με το υπόδειγμα αίτησης

Αριθμ. 65310 – ΦΕΚ B 3523 – 01.11.2016
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:
Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκηση τους στην Υπηρεσία Γενικού και Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, σε δύο (2) άτομα,

β) Το χρονικό διάστημα άσκησης τους σε έξι (6) μήνες, με δικαίωμα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι μηνών, μετά από αίτηση του ιδίου υποψηφίου δικηγόρου και αποδοχή αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013. Τα εξαμηνιαία χρονικά διαστήματα θα αρχίζουν την 1η Μαρτίου και την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

γ) Τη μηνιαία αποζημίωση τους στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη διαδικασία επιλογής τους ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου του ΕΒΕΠ, εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της ανάρτησης της ανακοίνωσης. Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Στην περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή τους θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στο ΕΒΕΠ με την παρουσία των ενδιαφερομένων και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκουμένων δικηγόρων σε οκτώ (8) ώρες, αναλόγως των αναγκών της Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο προϊστάμενος του Τμήματος Προσωπικού του ΕΒΕΠ.

Η αμοιβή των ασκουμένων θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής από το Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης του Επιμελητηρίου.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2016
Οι Υπουργοί