Χειμερινό ωράριο λειτουργίας του Μουσείου Aκρóπολης

Αριθ. 5947 – ΦΕΚ B 2940 – 31.10.2014

Τροποποίηση χειμερινού ωραρίου λειτουργίας Μουσείου Ακρόπολης (διεύρυνση ως προς τις ημέρες λειτουργίας).

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 του ν. 3711/2008 «Ίδρυση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» και άλλες διατάξεις (Α 224/5.11.2008).
2. Tις διατάξει του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξει» (ΦΕΚ Α΄ 111/13.7.2010).
3. Το Π.Δ. 64/2013 «Οργανισμός του Μουσείου Aκρóπολης» (ΦΕΚ Α 113/20.5.2013).
4. Τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014 και 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείο Ακρόπολης».
5. Την υπ’ αριθ. 24η/2012 − 12.12.2012 Συνεδρία του Δ.Σ. του Μουσείου Ακρόπολη κατά την οποία αποφασίστηκε ο καθορισμός χειμερινού και θερινού ωραρίου λειτουργίας του Μουσείου Aκρóπολης (ΦΕΚ Β΄ 79).
6. Την ανάγκη ορθολογικής χρήσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Μουσείου Ακρόπολης.
7. Την ανάγκη ανταπόκρισης στον αυξημένο αριθμό επισκεπτών κατά τη χειμερινή περίοδο.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης της 21ης/2014 Συνεδρίας της 07.10.2014 του Δ.Σ. του Μουσείου Aκρóπολης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Μουσείου Ακρόπολης, αποφασίζει:

Ι. Καθορίζει το χειμερινό ωράριο λειτουργίας του Μουσείου Aκρóπολης, για το χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου, ως εξής:

Δευτέρα έως Πέμπτη: 9 :00 π.μ. − 5:00 μ.μ.

Παρασκευή: 9:00 π.μ. − 10:00 μ.μ.

Σάββατο και Κυριακή: 9.00 π.μ. − 8:00 μ.μ.

Ώρα τελευταίας εισόδου: μισή ώρα πριν τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2014
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ