Διαδικασία αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων

Διαδικασία αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων

Αριθμ. 22527 – ΦΕΚ B 2997 – 06.11.2014

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16655/22−12−2006 απόφασης Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Διαδικασία αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων» (ΦΕΚ Β 1932), όπως ισχύει.