Έλεγχος της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης από τις Περιφέρειες

Έλεγχος της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης από τις Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17
Ταχ Κώδικας : 104 33
Πληροφορίες : Σ. Λαζαρίδου
Τηλέφωνο: 2132161352
FAX: 2132161352

Αθήνα 24/8/2017
Αριθ. πρωτ. Γ1δ/ Γ.Π. 57465

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Παρακολούθηση της ποιότητας υδάτων κολύμβησης
ΣΧΕΤ: α) Η με αρ. Η.Π. 8600/416/Ε103/2009 ΚΥΑ ́ ́ Περί ποιότητας και μέτρων διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ ́ ́ σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων Κολύμβησης και την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ ́ ́ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006
β) Η Γ1δ/Γ.Π. οικ. 39789/26-5-2017 Εγκύκλιος «Ελεγχος ποιότητας υδάτων κολύμβησης & έκδοση αποφάσεων χαρακτηρισμού καταλληλότητας υδάτων κολύμβησης» ΑΔΑ: ΩΙ2Π465ΦΥΟ-5ΚΠ
γ) Το με αρ. πρωτ. 1229/17-7-2017 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Κυκλάδων.

Με αφορμή το ανωτέρω (γ) σχετ. έγγραφο, αναφορικά με την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης από τις Δ/νσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διευθύνσεων και την αρμοδιότητα των Υπηρεσιών Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Π.Ε, σας επισημαίνουμε ότι:

Η διασφάλιση και η προστασία της Δημόσιας Υγείας αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας και κατ ́επέκταση του αρμόδιου Υπουργείου Υγείας.Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό και με δεδομένο ότι η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης σχετίζεται άμεσα με τη Δημόσια Υγεία, κρίνεται σκόπιμο να πραγματοποιείται από τις Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Π.Ε., η συστηματική παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης, με διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων επί ικανού αριθμού δειγμάτων σε συνδυασμό με παράλληλες ενέργειες που τυχόν γίνονται από άλλους φορείς.

Βάσει των αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών εκδίδονται μετά από εισήγηση των οικείων Υπηρεσιών Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Π.Ε. (σχετικό β) οι σχετικές αποφάσεις καταλληλότητας των υδάτων κολύμβησης από τους Περιφερειάρχες με απώτερο σκοπό την προστασία των λουομένων και την διασφάλιση της υγείας τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ