Διαδικασίες απομάκρυνσης των υπηκόων τρίτων χωρών

Αριθμ. 4000/4/57−ια – ΦΕΚ B 2870 – 24.10.2014

Ρύθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας συστήματος εξωτερικού ελέγχου των διαδικασιών απομάκρυνσης των υπηκόων τρίτων χωρών.