Διαδικασίες Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων και μέσω ΚΕΠ

Διαδικασίες Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων και μέσω ΚΕΠ

Αριθμ. οικ.81590/1446/Φ.4.2. – ΦΕΚ B 3002 – 31.12.2015

Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Οι κάτωθι διαδικασίες που αφορούν επαγγελματικές δραστηριότητες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων απλουστεύονται και μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ):

• Αναγγελία έναρξης λειτουργίας σταθμών υπεραστικών λεωφορείων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων.

• Αναγγελία έναρξης λειτουργίας σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων.

• Αναγγελία έναρξης λειτουργίας στεγασμένων πλυντηρίων και λιπαντηρίων επιβατικών αυτοκινήτων.

• Αναγγελία έναρξης λειτουργίας στεγασμένων σταθμών επιβατικών αυτοκινήτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων.

• Αναγγελία έναρξης λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων.

• Αναγγελία έναρξης λειτουργίας υπαίθριων σταθμών επιβατικών αυτοκινήτων.

2. Τα νέα έντυπα και οι προθεσμίες των διαδικασιών, που αναφέρονται στην παρ. 1, είναι συνημμένα στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

3. Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας χορηγεί στον ενδιαφερόμενο υποψήφιο επαγγελματία, μετά από αίτηση του, για κάθε περίπτωση αναγγελίας έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας καθώς και λειτουργίας μιας επιχείρησης, την αντίστοιχη βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας. Η βεβαίωση χορηγείται, εφ’ όσον πιστοποιηθεί η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία της επιχείρησης και κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αναγγελία.

01 Αναγγελία έναρξης λειτουργίας σταθμών υπεραστικών λεωφορείων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων.

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/01/3002_2015-kep-eke-01.pdf”]

02 Αναγγελία έναρξης λειτουργίας σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων.

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/01/3002_2015-kep-eke-02.pdf”]

03 Αναγγελία έναρξης λειτουργίας στεγασμένων πλυντηρίων και λιπαντηρίων επιβατικών αυτοκινήτων.

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/01/3002_2015-kep-eke-03.pdf”]

04 Αναγγελία έναρξης λειτουργίας στεγασμένων σταθμών επιβατικών αυτοκινήτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων.

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/01/3002_2015-kep-eke-04-2.pdf”]

05 Αναγγελία έναρξης λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων.

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/01/3002_2015-kep-eke-05.pdf”]

06 Αναγγελία έναρξης λειτουργίας υπαίθριων σταθμών επιβατικών αυτοκινήτων.

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/01/3002_2015-kep-eke-06.pdf”]