Διαγωνισμός για αξιωματικούς Λιμενικού Σώματος Υγειονομικού μέσω ΑΣΕΠ

Διαγωνισμός για αξιωματικούς Λιμενικού Σώματος Υγειονομικού μέσω ΑΣΕΠ

Αριθμ. 2421.6-7/89554/17 – ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 43/21.12.2017
Προκήρυξη Διαγωνισμού Απευθείας Κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού έτους 2017, προερχόμενων από ιδιώτες Ιατρούς.

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την απευθείας κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ.) τριών (3) Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού (ανδρών – γυναικών).

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα γίνει από ιδιώτες Ιατρούς, πτυχιούχους τμημάτων Ιατρικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής, με τις ακόλουθες ιατρικές ειδικότητες:Ι. Αναισθησιολογίας: θέση μία (1)
II. Πνευμονολογίας- Φυματιολογίας: θέση μία (1)
III. Ιατρικής της Εργασίας: θέση μία (1)

Όσοι έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού, υποβάλουν αίτηση με επισυναπτόμενα  δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 έως 14:00, ή ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, απευθείας σε Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και έχει ως έδρα τη Σχολή Λιμενοφυλάκων στον Πειραιά, από την 22-01-2018, ημέρα Δευτέρα, μέχρι και την 16-02-2018, ημέρα Παρασκευή

Η προκήρυξη